Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 27 marca 2012 roku o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego, któremu przewodniczył Starosta Wejherowski – Józef Reszke.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

1.Wręczenie aktów powołania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście na kadencję w latach 2012-2014, którego dokonał osobiście Starosta dla następujących osób:
1) Jana Domańskiego – Wicestarostę Wejherowskiego,
2) Zygmunta Tredera – Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego,
3) mł.insp. Krzysztofa Lawera – Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie,
4) nadkom. Ireneusza Szmurło – Komendanta Komisariatu Policji w Rumi,
5) Kazimierza Okroja – Przewodniczącego Rady Miasta w Redzie,
6) Henryka Skwarło – Wójta Gminy Wejherowo,
7) Bogusławy Engelbrecht – Zastępcę Wójta Gminy Linia,
8) Dariusza Witka-Pogorzelskiego – Prokuratora Rejonowego w Wejherowie, oraz z głosem doradczym:
9) mł. bryg. Andrzeja Papke – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
10) Jerzego Telszewskiego – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie,
11) Wandy Koteckiej – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie,
12) Wojciecha Rybowskiego – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie,
13) Iwony Romanowskiej – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
14) Janusza Mikosia – Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo,
15) Kazimierza Grubby – Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

2.Opiniowanie i przyjęcie sprawozdania z pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w którym kolejno sprawodzania przedstawiali:
- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie – podinspektor Mariusz Świniarski w/z Komendanta;
- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie – bryg. Piotr Ściebura w/z Komendanta;
- Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie Pani Krystyna Jedynak w/z Inspektora Powiatowego;
- Inspektor Powiatowego Lekarza Weterynarii - Pani Mieczysław Czuj – w/z Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Jerzy Telszewski;
- Prokurator Rejonowy Pan Dariusz Witek – Pogorzelski.

3.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011, które przedstawił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kazimierz Grubba.