Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

29 marca 2012 r. godz. 11 00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego samorządów gminnych z terenu powiatu wejherowskiego. Naradę rozpoczął naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba, który powitał zebranych i przedstawił program narady.

Następnie inspektor WBiZK Franciszek Konkel zreferował następujące tematy: obieg i wymiana informacji przy użyciu aktywnych formularzy na portalu www.bezpiecznypowiat.pl, aktualizacja Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego i przygotowanie sprawozdań z zakresu oceny stanu przygotowania Obrony Cywilnej w gminach powiatu wejherowskiego.

Potem wystąpiła sekretarka WBiZK Justyna Adamczyk, która przedstawiła informację dotyczącą czynności sprawdzających i kontrolnych w poszczególnych gminach z zakresu realizacji zadań w rocznych Planach Działania w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w gminach powiatu wejherowskiego oraz sprzętu powierzonego w ramach projektu unijnego pn. „Zintegrowany system teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim”.

Następnie głos zabrała inspektor WBiZK Maria Mocek, która zaprezentowała informację dot. obowiązku opracowywania gminnych planów Zastępczych Miejsc Szpitalnych oraz sprawozdania z akcji kurierskiej w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

Kolejno informację dotyczącą obowiązku opracowania przez gminy Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz informację dotyczącą posiedzeń w 2012 r. Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim przedstawił naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba.

Na zakończenie sekretarka WBiZK Justyna Adamczyk przedstawiła wyniki eliminacji powiatowych konkursu plastycznego dla dzieci młodzieży pod hasłem: ”20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.