Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 26 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W imieniu Przewodniczącego Powiatowego Zespołu – Starosty Wejherowskiego zebranych członków zespolu powitał Wicestarosta Wejherowski Jan Domański.
Zgodnie z Planem Pracy przedmiotem posiedzenia było podsumowanie działań z zakresu realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego - wypracowanie wniosków oraz przyjecie Planu Pracy na 2013 rok.
Po powitaniu, dalsze prowadzenie spotkania zostało przekazane Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kazimierzowi Grubbie, który omówił realizację Planu Pracy za rok 2012. Przedstawił także uwagi i wnioski dotyczące przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2012 r. ćwiczeń sprawdzających procedury wynikające z Planu Zarządzania Kryzysowego, z których m.in. wynika, iż w funkcjonującym Planie Ratowniczym istnieje wskazanie wykorzystywania wojewódzkiego wykazu specjalistów w zakresie poszczególnych zagrożeń, natomiast zaproponowano stworzenie jego wersji powiatowej - realizowanym przez KP PSP w Wejherowie. Odniósł się również do występującego sporu kompetencyjnego pomiędzy podmiotami ratowniczymi w czasie prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych tj. Państwową Strażą Pożarną a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, właściwym podmiotem do prowadzenia tych działań jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze.
Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie i przyjęcie Planu Pracy na rok 2013. Przedyskutowano również możliwość zorganizowania w III kwartale 2013 r. ćwiczeń sprawdzających procedury wynikające z Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego z udziałem służb, inspekcji i straży oraz ratownictwa medycznego. Ustalono, iż kierownicy służb, na pierwszym posiedzeniu zespołu w 2013 r. przedstawią swóją opinię na temat zakresu ćwiczeń.
Po przegłosowaniu planu pracy, Naczelnik WBiZK omówił przesłane pismo Starosty Wejherowskiego w sprawie sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny przez służby, inspekcje i straże. Poinformował, iż Starosta Wejherowski wydał zarządzenie nr 81/2012 w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego, w którym określił skład zespołu odpowiedzialnego za opracowanie przedmiotowego Planu oraz termin jego realizacji. Przedstawił również cel i ideę jego tworzenia, oraz zasady opiniowania przez Szefa OC Województwa Pomorskiego a zatwierdzenia przez Szefa OC Powiatu Wejherowskiego.