Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 18 czerwca 2009r. w dużej sali starostwa powiatowego o godz. 10.00 odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników merytorycznych z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej gmin powiatu wejherowskiego.
Narada została przeprowadzona wg poniższego programu:
 1. Otwarcie narady szkoleniowej oraz przyjęcie planu narady – naczelnik Kazimierz Grubba.
 2. Prezentacja nt. nowych ustawowych uregulowań prawnych z zakresu imprez masowych – stażysta Michał Będźmirowski.
 3. Omówienie programu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – naczelnik Kazimierz Grubba; informacja przedstawiciela z gminy Miasta Wejherowa.
 4. Informacja nt. odbytych posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – naczelnik Kazimierz Grubba.
 5. Omówienie procedury ewakuacji ludzi z budynków użyteczności publicznej na przykładzie Starostwa Powiatowego w Wejherowie w odniesieniu do Planu Reagowania Kryzysowego - naczelnik Kazimierz Grubba.
 6. Omówienie aktualizacji Planu Akcji Kuriejskiej – inspektor Maria Mocek; informacja przedstawiciela gminy Miasta Rumia.
 7. Informacja nt. planowanego powiatowego treningu SWA OC w dniu 25 czerwca 2009 r. – inspektor Maria Mocek.
 8. Informacja z działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej – inspektor Maria Mocek.
 9. Sprawy różne:
 • trzęsienie ziemi we Włoszech a możliwości reagowania i zarządzania kryzysowego w warunkach polskiech na poziomie powiatu i gminy - stażysta Michał Będźmirowski;
 • planowane zadania z zakresu funkcjonowania aplikacji e-HNS - inspektor Franciszek Konkel;
 • profilaktyka w miejscach wypoczynku - inspektor Franciszek Konkel;
 • omówienie informacji o mobilnych zbiornikach wody pitnej w powiecie - naczelnik Kazimierz Grubba;
 • konferencja pt. „Funkcjonowanie wolontariatu i OSP w XXI wieku” - naczelnik Kazimierz Grubba;
 • dyskusja i wolne wnioski.