Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dnia 4 lutego 1950 r. Sejm uchwalił Ustawę o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Na jej podstawie powołano organ administracji państwowej - Komendę Główną Straży Pożarnych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 lipca 1950 r. w sprawie organizacji komend straży pożarnych w roku 1952 została powołana Zawodowa Straż Pożarna w Wejherowie. Pierwsi zawodowi strażacy rekrutowali się z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, a pierwszym komendantem został por. Stanisław Omernik (1952-1954). Służba strażaków zawodowych odbywała się w systemie zmianowym - 24 godziny służby, 24 godziny wolne po służbie.

W ponad pięćdziesięcioletniej historii zawodowej straży pożarnej w Wejherowie było 11 komendantów:

 1. 1952 - 1953 kpt. poż. Stanisław Omernik
 2. 1954 - 1956 por. poż. Jerzy Wołocznik
 3. 1956 - 1962 kpt. poż. Stanisław Omernik
 4. 1962 - 1963 ppor. poż. Eugeniusz Wagner
 5. 1963 por. poż. Zbigniew Basiński
 6. 1963 - 1967 kpt. poż. Zbigniew Polisiakiewicz
 7. 1967 - 1969 por. poż. Jan Baran
 8. 1970 - 1976 kpt. poż. Tadeusz Dryja
 9. 1976 - 1977 kpt. poż. Wiesław Górski
 10. 1977- 2005 st.bryg. Tadeusz Selewski
 11. od 2005 - kpt. Andrzej Papke

W tym czasie do podstawowych zadań Zawodowej Straży Pożarnej należało: gaszenie pożarów, przygotowanie sprzętu do działań, szkolenie teoretyczne i praktyczne strażaków zawodowych i ochotników, udział w innych interwencjach. Na początku istnienia jednostka zawodowej straży w Wejherowie wyposażona była w 4 pojazdy gaśnicze marki "KLOCKNER".

W 1955 roku z inicjatywy pracowników ZSP i członków OSP w czynie społecznym rozpoczęto rozbudowę strażnicy między innymi dobudowano piętro, wieżę ćwiczeń i salę szkoleniową. Funkcję Komendanta w tym czasie pełnił por. Jerzy Wołocznik.

W roku 1960 jednostka ZSP otrzymała pierwszy polski typowy samochód gaśniczy na podwoziu STAR GBM-2/8.

Od września 1963 r. do kwietnia 1967 r. funkcję Komendanta pełnił kpt. Zbigniew Polisiakiewicz. W tym czasie następuje dalszy rozwój ilościowy i jakościowy jednostki ZSP. Jednostka zostaje wyposażona w typowy nowy sprzęt pożarniczy. Następuje dalsza rozbudowa pomieszczeń socjalnych i warsztatowych, którą strażacy wykonują we własnym zakresie.

Od 1968 r. do 1977 r. funkcję Komendantów pełnili kolejno: por. Jan Baran, por. Tadeusz Dryja i kpt.Wiesław Górski. W tym czasie następuje znaczny postęp w wyszkoleniu strażaków ZSP, a odzwierciedleniem tego były dobrze prowadzone akcje ratowniczo-gaśnicze i odnoszone sukcesy w Zawodach Wojewódzkich Straży Pożarnych.

W kwietniu 1977 r. na stanowisko Komendanta Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej pełniącego funkcję Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych i Dowódcy Oddziału XIII ZSP w Wejherowie powołano por. poż. Tadeusza Selewskiego. W okresie tym jednostka otrzymuje na wyposażenie dwa typowe samochody bojowe typu GCBA 6/32 "Jelcz" i GBA 2,5/16 "Star 244".

W 1979 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy, którą ukończono w 1984r. Z chwilą oddania do użytku nowej strażnicy jednostka otrzymała dalsze wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i samochody bojowe (podnośnik SH-18).

Dotychczasowy system ochrony przeciwpożarowej, który powstał w zupełnie innej rzeczywistości ustrojowej i gospodarczej nie przystawał do nowych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych w sferze ustrojowej, społecznej i gospodarczej. Niespójność tą radykalnie zmieniła nowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Ustawy te całkowicie zmieniły ochronę przeciwpożarową w kraju, stworzyły system ratowniczo-gaśniczy, odmieniły status strażaka-ratownika, unieważniły najdłużej stosowany w historii kraju dekret (o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa) zastępujący ustawę.

"Straż pożarna" z jednostki komunalnej została przeformowana w formację państwową, włączoną w struktury resortu spraw wewnętrznych.

W dziejach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął się nowy okres. Ustawa o PSP nałożyła na jednostki organizacyjne PSP organizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Od tej chwili "strażak" to profesjonalny ratownik udzielający pomocy w każdym przypadku, gdy zagrożone jest życie ludzkie lub mienie.

Dotychczasowa działalność straży pożarnych skupiała się na głównie na gaszeniu pożarów. W swojej historii wejherowscy strażacy uczestniczyli w wielu akcjach, w których z narażeniem życia ratowali dobytek i mienie jak również życie ludzkie. Do największych i najtragiczniejszych pożarów zaliczyć można pożary:

 • 1952 r. - pożar Fabryki Mebli "DĄB" w Wejherowie,
 • 1953 r. - pożar 2 hal produkcyjnych Gościcińskiej Fabryki Mebli,
 • 1956 r. - pożar beczkarni w wejherowskim tartaku,
 • 1959 r. - pożar 8 zabudowań w miejscowości Bukowina pow. Lębork,
 • 1962 r. - pożar około 5 ha lasu w miejscowości Piaśnica,
 • 1962 r. - pożar zabudowań 3 gospodarstw rolnych w Mierzynie,
 • 1968 r. - pożar budynku mieszkalnego w Wejherowie, w którym śmierć poniosło 2 letnie dziecko,
 • 1972 r. - pożar mieszkania w Wejherowie, w którym zginęło troje dzieci,
 • 1975 r. - pożar mieszkania w miejscowości Strzebielinko, w którym zginęło dziecko,
 • 1976 r. - pożar budynku mieszkalnego w Dąbrówce, w którym zginęło czworo dzieci,
 • 1979 r. - pożar budynku mieszkalnego w Redzie,
 • 1980 r. - pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Biała, w wyniku którego śmierć poniosła 1 osoba dorosła i troje dzieci,
 • 1981 r. - wybuch gazu w bloku mieszkalnym i pożar mieszkania w którym zginęły dwie osoby,
 • 1983 r. - pożar magazynu surowców Zakładu Przemysłu Odzieżowego "JANTAR".
 • Kolejne lata przynosiły również tragiczne zdarzenia w których likwidacji brali strażacy zawodowi jak również ochotnicy. Ponadto zmiany w funkcjonowaniu straży, rozszerzenie zakresu jej działalności o ratownictwo techniczne, ekologiczne, przedmedyczne, dynamiczny rozwój motoryzacji, rozwój nowych gałęzi przemysłu, postęp cywilizacyjny spowodowały że nastąpił gwałtowny wzrost ilości zdarzeń obsługiwanych przez straż pożarną. Aktualnie w znacznej większości zdarzeń kwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia uczestnikami są ludzie, którzy w wyniku zaistnienia tych zdarzeń są poszkodowanymi lub występuje zagrożenia ich zdrowia i życia.

  Z dniem 1 lipca 1992 r. powstały w Wejherowie Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP. Rejon wejherowski tworzą dwa miasta: Wejherowo i Reda oraz 7 gmin.

  Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nastąpiło wyraźne zapotrzebowanie na nie stosowane dotychczas przez straże pożarne, jak również inne służby ratownicze, formy ratownictwa. Rozpoczęto organizację ratownictwa specjalistycznego: wysokościowego, wodnego, technicznego, przedmedycznego. Również w tym okresie w naszej jednostce powstały inicjatywy zmierzające do budowy systemu bezpieczeństwa lokalnego oraz ochrony ludności przed zagrożeniami niesionymi przez siły przyrody i rozwój cywilizacyjny. W roku 1993 strażacy PSP: st. kpt. Kazimierz Grubba, mł. kpt. Andrzej Papke, mł. kpt. Stanisław Baranowski, mł. asp. Zenon Frankowski stworzyli koncepcję zintegrowanego systemu ratowniczego, którą poprzez Ochotniczą Straż Pożarną w Wejherowie wprowadzono do programu wyborczego w wyborach samorządowych w 1994r. Po wyborach pomysł ten został przyjęty do realizacji przez Radę Miasta i Zarząd Miasta Wejherowa.

  Z inicjatywy Komisji Praworządności Rady Miasta Wejherowa i ówczesnego Pana Prezydenta Miasta Jerzego Budnika w 1996r pomysł ten został rozszerzony na pozostałe samorządy gminne, które wyraziły akces do budowy i przystąpienia do Rejonowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego. Powołano Społeczną Radę Budowy ZSRR, na czele której stanął Pan Marian Emil Nikel - ówczesny Kierownik Urzędu Rejonowego.

  We wrześniu 1998r. odbyła się uroczysta inauguracja rejonowego zintegrowanego systemu ratowniczego.

  Państwowa Straż pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Prace organizacyjno - legislacyjne związane z tworzeniem tego systemu prowadzono intensywnie od 1993 r. na obszarze działania wejherowskiej straży pożarnej. Działania te prowadzone były z wielkimi utrudnieniami ze względu na sceptyczne podejście niektórych decydentów gminnych. System zaczął funkcjonować z dniem 1 stycznia 1995 r. Późniejsze wydarzenia na terenie kraju i na terenie rejonu w pełni potwierdziły słuszność budowy systemu. Pierwszymi jednostkami włączonymi do KSRG były:

 • OSP Luzino
 • OSP Szemud
 • OSP Kielno
 • OSP Linia
 • OSP Łęczyce
 • OSP Choczewo
 • OSP Reda
 • OSP Gniewino
 • Obecnie do KSRG włączonych jest 14 jednostek ochrony ppoż. i 28 innych podmiotów.

  W roku 1998 JRG w W-wie wyposażona zostaje w samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT.

  W wyniku reformy administracji publicznej kraju od 1 stycznia 1999r. powstały powiaty i od tego czasu powiększył się obszar działania Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie o miasto Rumia i tym samym przyłączona została JRG Rumia. Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła działalność w nowej rzeczywistości organizacyjnej i prawnej. Dotychczasowe jednostki organizacyjne PSP zostały przereorganizowane. Rozszerzeniu uległ zakres kompetencji m.in. komendanta powiatowego jak również znacznemu zwiększeniu uległa liczba zdarzeń notowanych na terenie powiatu.

  W tym roku w trakcie spotkań Komendanta Powiatowego st. bryg. Tadeusza Selewskiego z Panem starostą i Zarządem powiatu przedstawiono zakres i zasięg działania KSRG, perspektywy rozwoju ochrony ppoż i ratownictwa. W trakcie tych spotkań padła propozycja utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego na bazie PSK z jednoczesną możliwością rozbudowy na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wizytującemu komendę w roku 2000 ówczesnemu Ministrowi spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Markowi Biernackiemu i Panu Jerzemu Budnikowi - posłowi ziemi wejherowskiej przedstawiono propozycję podjęcia działań mających na celu budowę nowej siedziby dla JRG w Wejherowie. Kolejnym etapem prowadzonych działań było spotkanie w 2000r w Warszawie kierownictwa MSWiA, KGPSP, Ministerstwa Zdrowia, posła Jerzego Budnika Starosty Powiatowego- Grzegorza Szalewskiego, Komendanta SGSP, Komendanta Powiatowego PSP w czasie którego podjęto decyzję o ujęciu w planach inwestycyjnych KGPSP budowy nowej siedziby dla JRG w Wejherowie. W konsekwencji podjętych działań Rada Powiatu Wejherowskiego w porozumieniu Radą miasta Wejherowa podjęła uchwałę o przekazaniu pod budowę nowej remizy działki przy ul. Tartacznej.

  W tych latach w dalszym ciągu prowadzono działania mające na celu wymianę sprzętu samochodowego. Dzięki tym działaniom i przychylności władz samorządów m. Redy i Rumi oraz Starostwa Powiatowego, JRG w Rumi wyposażona została w nowy samochód ratowniczo - gaśniczy RENAULT, natomiast na potrzeby działań ratownictwa ekologicznego zakupiony został ze środków starostwa powiatowego samochód SKODA.

  Sprawność organizacji Państwowej Straży Pożarnej w mijającym 10-leciu sprawdziła się w praktycznym działaniu jej jednostek, jak i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zarówno w różnych działaniach ratowniczych, jak i w codziennych jej dokonaniach.

  Państwowa Straż Pożarna, która powstała na fundamentach ZSP, dzięki zaangażowaniu i pasji wielu strażaków to nowoczesna służba ratownicza, nie ustępująca skutecznością służbom ratowniczym w innych krajach. Jest to tym istotniejsze, że zostało to osiągnięte zaledwie w 10 lat, w trudnym okresie ekonomicznym kraju.

  Zadania stawiane przed Państwową Straż Pożarną i krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym są realizowane skutecznie i profesjonalnie. Z tego względu system ma być nadal odpowiednio rozwijany i doskonalony w różnych kierunkach. Rozwijanie dotychczasowych doświadczeń w zakresie ratownictwa i niesienia pomocy wiąże się z potrzebą doskonalenia istniejącego prawa, w tym dostosowania do rozwiązań państw Unii Europejskiej oraz dążenia do utworzenia w kraju jednego (powszechnego) krajowego systemu ratowniczego. Jak wynika z przyjętych założeń, realizacja tego przedsięwzięcia ma odbywać się na drodze ewolucji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Nowy powszechny system ma być otwarty dla wszystkich podmiotów ratowniczych, bez względu na strukturę własności, wielkość i poziomu organizacji danego podmiotu.

  Reasumując okres działania wejherowskiej straży pożarnej należałoby stwierdzić, że wejherowscy strażacy poza zadaniami określonymi w ustawach wnieśli duży wkład pracy w tworzenie się struktur organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie powiatu wejherowskiego. Aktywnie uczestniczyli w tworzeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, budowie KSRG, budowie infrastruktury ochrony przeciwpożarowej. Odnosili również sukcesy w województwie gdańskim w zakresie przejawianych inicjatyw jak również ocen przełożonych. Wnieśli i wnoszą swój wkład w wysoką pozycję straży pożarnej w ocenie społeczeństwa.

  Kronika ważniejszych wydarzeń:
 • 1952 r. - Powołanie Pogotowia Zawodowego przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Wejherowie - Komendant Stanisław Omernik,
 • 1975 r. - powołanie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej po likwidacji pogotowia zawodowego,
 • 1977 r. - powołanie TZSP Odział XIII w Wejherowie - Dowódca Oddziału por. Tadeusz Selewski,
 • 1979 - 1984 budowa strażnicy przy ul. 3 Maja 2,
 • 1981 r. - wybuch butli turystycznej propan-butan w mieszkaniu na osiedlu 1000-lecia 4,
 • 1981 r. - wprowadzenie stanu wojennego (militaryzacja wszystkich strażaków),
 • 1988 r. - pożar kotłowni w szpitalu - piece zagrożone wybuchem,
 • 24.08.1991 r. uchwalenie przez SEJM RP ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ustawy o Państwowej Straży,
 • 25.02.1992 r. powołanie płk poż. inż. Feliksa Deli na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 • 01.07.1992 r. rozpoczęcie funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
 • lipiec 1992 - udział jednostki PSP Wejherowo w akcji ratowniczo -gaśniczej w związku z pożarem terenu Karwieńskie Błota rejon Puck,
 • 01.01.1995 r. rozpoczęcie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
 • lipiec 1997 r. - udział jednostki PSP Wejherowo w działaniach ratowniczych na obszarach zalanych i zagrożonych powodzią (teren południowej Polski),
 • 1998 r. - inauguracja Zintegrowanego Systemu Ratowniczego rejonu wejherowskiego,
 • 1.01.1999 r. wejście w życie reformy administracji publicznej kraju i wprowadzenie zmian organizacyjnych w Państwowej Straży Pożarnej,
 • 22.03.2000 r. powołanie nadbrygadiera Zbigniewa Meresa Komendanta Głównego PSP na stanowisko Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
 • 10.07-11.08.2001 r. udział jednostki PSP Wejherowo w działaniach ratowniczych na obszarach zalanych i zagrożonych powodzią (teren południowej i centralnej Polski oraz miasta Gdańska ),
 • 19.12.2001 r.- 8.01.2002 r. udział jednostek PSP w akcji usuwania skutków śnieżyc (teren całej Polski).
 • 2001 r. - przydział działki pod budowę nowej strażnicy (ul. Tartaczna)
 • 28.01.2002 - udział jednostki PSP Wejherowo w działaniach ratowniczych na obszarach zalanych i zagrożonych powodzią w okolicach miasta Elbląga.
 • W lutym 2002 r. - odbył się przetarg na wyłonienie inwestora zastępczego budowy strażnicy.
 • W dniu 03.12.2002 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy.
 • W dniu 07.02.2003 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę strażnicy.
 • W dniu 15.12.2003 r. nastąpił odbiór techniczny strażnicy i przekazanie jej użytkownikowi - JRG Nr 1 w Wejherowie.
 • W dniu 28.05.2004 r. - uroczystość otwarcia strażnicy, połączona z Powiatowymi Obchodami "Dnia Strażaka".
 • 15 kwietnia 2005 r. nastąpiło przekaznie obowiązków komendanta powiatowego. Na zasłużoną emeryturę odszedł st.bryg. inż. Tadeusz Selewski, natomiast jego obowiązki przejął kpt. mgr Andrzej Papke. Stanowisko z-cy objął mł.bryg. mgr inż. Piotr Ściebura.