Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyła się narada szkoleniowa z udziałem pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego, zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa. W naradzie udział wzięli przedstawicieli wszystkich miast i gmin powiatu oprócz Gminy Luzino.

Narada odbyła się wg następującego programu:
 1. Przywitanie i przedstawienie planu narady - Kazimierz Grubba;
 2. Wojewódzki trening SWA – Franciszek Konkel, omówił przebieg i przedstawił wnioski wynikające z wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, który odbył się 18.09.2014 r.
 3. Nowe rozporządzenie z zakresu KSRG – Kazimierz Grubba.
 4. Debata Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Kazimierz Grubba przedstawił wnioski wynikające z zagadnień dotyczących zabezpieczenia zgłoszonych kąpielisk i miejsc letniego wypoczynku na terenie powiatu wejherowskiego oraz bezpieczeństwa na drogach.
 5. Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie – Maria Mocek omówiła sposób przeprowadzenia oraz współpracy z gminami podczas kwalifikacji wojskowej.
 6. Warunki i sposób przygotowania podmiotów leczniczych – Kazimierz Grubba, omówił na podstawie gminy Linia sposób oraz warunki przygotowania podmiotów leczniczych w oparciu o właściwe przepisy prawne.
 7. Zastępcze miejsca szpitalne – Wiesława Wróblewska, przedstawiła informację dotyczącą sposobu wyznaczania przez gminy zastępczych miejsc szpitalnych.
 8. Aktualizacja planu Obrony Cywilnej – Maria Mocek, poinformowała przedstawicieli gmin o nowych wytycznych w myśl, których, gminy przeprowadzą aktualizację planu Obrony Cywilnej.
 9. Matryca ryzyka jako analiza zagrożeń powiatu wejherowskiego – Emilia Flisikowska przedstawiła projekt matrycy ryzyka jako zestawienie map ryzyka gmin oraz omówiła dotychczasową aktualizację Planów Zarządzania Kryzysowego.
 10. Utworzenie SSD na przykładzie gminy Miasta Wejherowo – Andrzej Fedoruk przedstawił utworzenie oraz funkcjonowanie systemu stałych dyżurów w gminie Miasto Wejherowo.
 11. Funkcjonowanie systemu CAR – Franciszek Konkel przedstawił główny cel powstania aplikacji, jakim jest utworzenie jednolitego i spójnego systemu raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe oraz działanie systemu Centralnej Aplikacji Raportującej.
 12. Ostatnim punktem podsumowującym naradę szkoleniową była dyskusja w której, zwrócono uwagę na nowy program szkolenia obronnego, aktualizację kart SSD do 31.12.14 r., wyjazd szkoleniowy do Słupska, zaplanowanie ewakuacji w gminie Szemud oraz zbliżający się okres zimowy a wraz z nim zadbanie o bezpieczeństwo osób bezdomnych.