Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli członkowie zespołu powołani Zarządzeniem Starosty Wejherowskiego nr 65/2008 z dnia 17 listopada 2008 r.

Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem Starosty Wejherowskiego – Gabrieli Lisius, która powitała zebranych członków Zespołu.

Zgodnie z planem pracy posiedzenie odbyło się wg następującego porządku:
 1. Podsumowanie działań z zakresu realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego.
  W tym punkcie w imieniu Naczelnika Wydziału Edukacji – członka PZZK - inspektor Agnieszka Bąkowska przestawiła informację dotyczącą „Podsumowania akcji edukacyjnych z zakresu bezpiecznego wypoczynku letniego dla dzieci młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego”, a Naczelnik Wydziału Środowiska Michał Machnikowski omówił „Ocenę stanu środowiska i zagrożeń wynikających ze skażeń wody, gleby i powietrza” oraz działania mające na celu poprawę obecnego stanu.
 2. Przyjęcie Planu pracy na 2015 rok.
  W tym punkcie przedyskutowano możliwość zorganizowania w II kwartale 2015 r. ćwiczeń sprawdzających procedury wynikające z Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego z udziałem służb, inspekcji, straży ratownictwa medycznego oraz wolontariatu, które zaplanowano na terenie gminy Szemud. Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, uczestniczący w posiedzeniu Zespołu zadeklarował chęć współorganizacji ćwiczeń będących sprawdzeniem procedur z zakresu zarządzania kryzysowego zawartych w Powiatowym i Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Starosta Wejherowski upoważnił do prac związanych z organizacją i szczegółowym zakresem ćwiczeń Kazimierza Grubbę – Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
 3. Wypracowanie wniosków.
  W tym punkcie Kazimierza Grubba Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, który przedstawił informację ze szkolenia organizowanego przez Wojewodę Pomorskiego na temat Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014r. w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej. Poinformował również o zmianach i aktualizacjach m.in.:
  • Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu wejherowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  • Planu Akcji Kurierskiej;
  • Planu Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego;
  • Dokumentacji systemu stałych dyżurów.