Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które w imieniu Starosty Wejherowskiego prowadził Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Kazimierz Grubba.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

  1. Podsumowanie akcji edukacyjnych z zakresu bezpiecznego wypoczynku letniego dla dzieci młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego.
  2. Informacja dotycząca aktualizacji Powiatowego Planu Ratowniczego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na wstępie prowadzący zapoznał zebranych z pismem Wojewody Pomorskiego nr BZK-IX.6330.35.2015.PD z dnia 24 września br. dotyczącym przygotowania Polski do przyjęcia uchodźców w ramach relokacji oraz w przypadku zwiększonego ich napływu.

Następnie podsumowanie akcji edukacyjnych z zakresu bezpiecznego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji - Mirosław Lademann. Po tym, w ramach dyskusji nad przedstawionym podsumowaniem, głos zabierali w ramach swoich kompetencji: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie - Iwona Romanowska, Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie - insp. Beata Perzyńska, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie - bryg. Jacek Nowak oraz przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie - Zdzisław Westa.

W drugim punkcie porządku posiedzenia wystąpił bryg. Jacek Nowak – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, który omówił zawartość merytoryczną planu ratowniczego i poinformował, że plan jest aktualny, a najbliższa aktualizacja nastąpi w grudniu 2015 roku. Przedstawił także zestawienie dotyczące zalania ulic i piwnic budynków z terenu miasta Wejherowa za okres 01.01.2010÷29.09.2015.

Na zakończenie posiedzenia Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius poprosiła o przygotowanie propozycji tematyki do planu pracy zespołu na rok 2016 oraz poinformowała, że na następnym posiedzeniu zespołu Naczelnik Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawi wnioski ze spotkania dotyczącego omówienia procedur i sposobu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń, które odbyło się starostwie w dniu 28 września bieżącego roku.