Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Jako konsekwencja ustaleń podjętych w dniu 10 września 2015 roku na posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dziś o godzinie 12.30 w Sali Obrad Rady Powiatu Wejherowskiego odbyło się spotkanie szkoleniowe mające na celu omówienie procedur i sposobu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń, zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie dla kierujących wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Na spotkaniu informacje w tej sprawie przedstawili:

  1. Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
  2. Radca Prawny Starostwa Powiatowego Wejherowie,
  3. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W trakcie spotkania zostały wygenerowane następujące wnioski:

  1. Pełną odpowiedzialność za zarządzanie i gospodarowanie obiektami szkolnymi Powiatu Wejherowskiego na podstawie pełnomocnictwa przekazanego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego ponosi dyrektor jednostki organizacyjnej.
  2. W przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z za zasadami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – miedzy innymi zaalarmować Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr 112.
  3. Działania ratownicze prowadzą właściwe służby, inspekcje i straże wg ustawowych kompetencji, które na czas prowadzenia akcji ratowniczej, przejmują odpowiedzialność za teren objęty działaniami ratowniczymi i przebieg akcji ratowniczej.
  4. Po zakończeniu działań ratowniczych, przed podpisaniem „Postanowienia o przekazaniu miejsca objętego działaniem ratowniczym”, właściciel (zarządca, użytkownik) zobowiązani są do oceny stanu faktycznego z zawartością postanowienia.
  5. Określenie przyczyn i oszacowanie strat z związku z zaistniałym zdarzeniem w odniesieniu do Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, książki obiektu budowlanego, kontroli użytkowania obiektów, (…).
  6. Na przykładzie zdarzenia z dnia 7 września 2015 roku w ZSP nr 4 w Wejherowie, istnieje konieczność precyzyjnego określenia przepływu informacji o zdarzeniach na terenie powiatu wejherowskiego w celu realizacji ustawowych zadań własnych Powiatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.