Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dnia 28.02.2017 r. o godz. 12.00 odbyła się narada szkoleniowa z udziałem pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego. Organizatorem był Referat Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich gmin powiatu.

Podczas spotkania omówiono;

1. Organizacja i zadania OC /Plany Działania OC, Ocena stanu przygotowań OC, formacje OC w gminach.

2. Kwalifikacja wojskowa.

3. Procedura przekazywania informacji z zakresu ostrzeżeń meteorologicznych.

4. Omówienie treningu SSD z grudnia 2016.

5. Zastępcze miejsca szpitalne w powiecie.

6. Stan zaawansowania prac w gminach nad Planami Ochrony Zabytków.

7. Aktualizacja Planów Zarządzania Kryzysowego.

a/ opracowanie i wdrożenie procedury dot. przekazywania informacji przez służby, inspekcje, straże w powiecie o zagrożeniach i zdarzeniach do GCZK i PCZK /propozycje/

b/zmiana ustawy o ZK

c/ Plan Pracy KBiP przy staroście i PZZK

8. Konkurs Plastyczny – „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

9. Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych.

10. Sprawy bieżące.