Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 8 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku przy Staroście Wejherowskim.Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:
  1. Ocena realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego” z uwzględnieniem zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego w świetle art. 38a ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
  2. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie wydatków na bezpieczeństwo.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010 - w załączeniu projekt planu.
  4. Informacja z przeprowadzonej konferencji „Bezpieczny Powiat 2009”.
  5. Dyskusja.
Informacja z posiedzeń komisji z roku 2009, zostanie przedstawiona przez naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w pierwszym kwartale 2010 roku na sesji Rady Powiatu oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewody Pomorskiego.
Starosta Józef Reszke podziękował udchodzącemu na emeryturę Komendantowi Powiatowemu Policji mł. insp. Mariuszowi Mockowi, za udział w pracach komisji na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu wejherowskiego.
PLAN PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PRZY STAROŚCIE WEJHEROWSKIM NA 2010 ROK

Termin

Wyszczególnienie przedsięwzięć

Wykonawca

I kwartał

Podsumowanie rocznej działalności służb powiatu w zakresie porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli za rok 2009.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2009 rok.

Starosta Wejherowski i członkowie Komisji oraz członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego

II kwartał

Informacja w zakresie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wejherowie.

Starosta Wejherowskii członkowie Komisji oraz

Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie

III kwartał

Konferencja z cyklu konferencji wejherowskich „Bezpieczny Powiat”.

Starosta Wejherowski i  członkowie Komisji

IV kwartał

Ocena realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego” z uwzględnieniem zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu w  zakresie bezpieczeństwa publicznego w świetle art. 38a ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie wydatków na bezpieczeństwo.

Przedstawienie informacji i wniosków z  konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat”.

Przyjęcie planu komisji na rok 2011.

Starosta Wejherowski i członkowie Komisji przed sesją budżetową Rady Powiatu