Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskimNr umowy Z/2.22/I/1.5/325/05/U/9/05 z dnia 30.09.2005 r.
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - rozwój regionalny;Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:
 • wszystkie samorządy z terenu powiatu (powiat + 10 gmin),
 • Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
 • Gmine Ochotnicze Straże Pożarne
 • Zarządzanie projektem: Wydział Rozwoju i Programów Europejskich. Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

  Przedmiot projektu:

  Przedmiotem projektu jest budowa ponadlokalnego zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST) do wspomagania działań ratowniczych i zdarzeń kryzysowych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej GIS oraz baz danych.

  System będzie użytkowany w 14 lokalizacjach:

 • Centrum Dyspozytorskim Powiadamiania Ratunkowego w Wejherowie (powiat + miasto i gmina Wejherowo)
 • w gminnych Centrach Reagowania Kryzysowego
 • Jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
 • Starostwie Powiatowym w Wejherowie
 • Cele projektu:

  Celem realizacji projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa ludności poprzez:

 • skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych na zdarzenia,
 • ograniczenie rozmiaru szkód, w tym ekologicznych,
 • skrócenie czasu przywrócenia stanu sprzed zaistnienia zdarzenia,
 • efektywniejsze planowanie w zarządzaniu kryzysowym
 • Elementy projektu:
  1. Infrastruktura informatyczna i sieci LAN w urzędach gmin i miast, PSP oraz Starostwie Powiatowym w Wejherowie
  2. Zestawy łączności radiowej, rejestracji rozmów, przesyłania statutów pomiędzy uczestnikami akcji ratowniczych
  3. Nawigacja GPS pojazdów ratowniczych
  4. System GIS z bazą danych - komputerowe systemy informacji przestrzennej
  5. Specjalizowane oprogramowanie zarządzania kryzysowego i ratownictwa
  6. System zasilania awaryjnego w urzędach oraz PSP dzięki agregatom prądotwórczym i UPS
  7. System alarmowania ludności poprzez syreny
  8. Powiatowy Portal Bezpieczeństwa
  Zakupione wyposażenie w ramach projektu:
 • 56 zestawów GPS z terminalami statutów
 • 12 serwerów telekomunikacyjnych
 • 55 zestawów telefonicznych
 • 8 rejestratorów rozmów radiowych i telefonicznych
 • 19 radiotelefonów z osprzętem
 • 6 cyfrowych systemów zdalnego sterowania radiotelefonami
 • 26 kamer monitoringu z 1 zestawem do nagrywania obrazu
 • 10 stacji obiektowych selektywnego alarmowania
 • 10 zestawów syren do alarmowania ludności
 • Stacja wywoławcza pagerów
 • Terminale informacyjne statutów centrum dyspozytorskie - gminy - pojazdy ratownicze
 • Urządzenia sieci LAN: 12 routerów i switchów, 215 punktów LAN
 • 12 serwerów, 40 zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem
 • system archiwizacji i backupu
 • 12 rzutników komputerowych
 • 11 zestawów zasilania awaryjnego - agregat + UPS
 • inne
 • Wdrożone oprogramowanie:
 • System GIS - Systemu Informacji Przestrzennej w oparciu o środowisko ESRI i bazę danych MSSQL
 • Specjalizowane aplikacje dla wspomagania zarządzania kryzysowego: Analiza skutków wycieku, symulacji rozprzestrzeniania się zagrożeń pożarowych, powodziowych, trasa dojazdu
 • Aplikacja WEB do ewidencjonowania i analiz baz danych i środków tzw. HNS
 • Modernizacja programu dyspozytorskiego SWD-ST w PSP Wejherowo
 • Rezultaty
 • stanowiska dyspozytorskie w pełni wyposażone w infrastrukturę informatyczną i łączności oraz w zasoby informacji przestrzennej - mapy elektroniczne,
 • stanowiska mobilne będące końcówkami systemu informatycznego i łączności, posadowione w pojazdach służb ratowniczych,
 • system wymiany informacji pomiędzy Starostwem, CPR i GCR,
 • możliwość dostępu do informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu oraz o zasadach reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • wzrost ilości gmin, które korzystać będą z jednolitego systemu powiadamiania i reagowania.
 • Oddziaływania:
 • skrócenie czasu dysponowania służb ratowniczych,
 • dostęp do zintegrowanych służb ratowniczych poprzez numer alarmowy 112,
 • znajomość wśród ludności numeru alarmowego 112 jako numeru zintegrowanych służb ratowniczych,
 • znajomość wśród ludności zasad reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Inne efekty:
 • poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców powiatu,
 • ograniczenie rozmiaru zdarzeń,
 • skrócenie czasu odbudowy - przywrócenia stanu sprzed zaistnienia zdarzenia,
 • zmniejszenie wartości majątku utraconego w wyniku zdarzeń,
 • zmniejszenie szkód powstających w wyniku zdarzeń w środowisku naturalnym.
 • Zakres finansowy:

  Wartości z umowy

  o dofinansowanie

  Wartości po kontroli

  Całkowita wartość projektu

  2 600 000 PLN

  2 592 709,66 PLN

  Kwota wydatków kwalifikowalnych

  2 600 000 PLN

  2 574 335,33 PLN

  Dofinansowanie z funduszu

  1 950 000 PLN

  1 930 751,49 PLN

  Wkład własny

  650 000 PLN

  643 583,83 PLN

  Kwota wydatków niekwalifikowalnych

  0,00 PLN

  18 374,33 PLN

  Źródło finansowania

  Wartość

  EFRR

  1 930 751,49 PLN

  Gminy

  400 000,00 PLN

  Powiat

  261 958,16 PLN

  Harmonogram projektu:

  Nazwa zadań w ramach etapów realizacji

  Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji

  Termin rzeczowego zakończenia realizacji

  1

  2

  3

  1. Obsługa projektu. Zarządzanie projektem. Procedura przetargowa. Prace koncepcyjne.

  2006.01.06

  2008.05.30

  2. Opracowanie projektu systemu elektronicznej wymiany informacji. Koncepcja i  projekty

  2007.06.01

  2007.07.10

  3. Dostawa i wdrożenie infrastruktury informatycznej wraz z wykonaniem i  oprogramowania i wdrożeniem elektronicznej wymiany informacji cz. 1: Dostawa sprzętu komputerowego oraz instalacja LAN

  2007.11.30

  2008.01.28

  4. Dostawa i wdrożenie infrastruktury informatycznej wraz z wykonaniem i oprogramowania i wdrożeniem elektronicznej wymiany informacji cz. 2: Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego i  wdrożenie infrastruktury informatycznej wraz z wykonaniem i oprogramowania i  wdrożeniem elektronicznej wymiany informacji kryzysowego, serwerów wraz z uruchomieniem strony internetowej

  2008.05.20

  2008.07.31

  5. Dostawa i wdrożenie infrastruktury informatycznej wraz z wykonaniem i  oprogramowania i wdrożeniem elektronicznej wymiany informacji cz. 3: Dostawa i instalacja sprzętu łączności, zestawów alarmowania, systemu monitorującego.

  2008.05.27

  2008.07.31

  6.Dostawa i wdrożenie infrastruktury informatycznej wraz z wykonaniem i oprogramowania i wdrożeniem elektronicznej wymiany informacji cz. 4:Dostawa systemu GIS, aplikacji wspomagania zarządzania kryzysowego oraz rozbudowanie powiatowego portalu bezpieczeństwa

  2008.06.18

  2008.07.31