Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

3 września 2010 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (Elektryk), dyrektor szkoły Krystyna Grubba zarządziła ewakuację szkoły. Przeprowadzenie ewakuacji było wypełnieniem zapisu § 17 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - zobowiązujących dyrektora do przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz waruków ewakuacji całego obiektu szkolnego conajmniej raz w roku. Cele założone przez dyrektora podczas ewakuacji, zostały osiągnięte.

fot. T. Modzelewski

Po zakończniu ewakuacji w auli szkolnej odbyło sie sympozjum zorganizowane wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Na sympozjum zaproszono dyrektorów szkoł ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego.Sympozjum otworzył naczelnik Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Kazimierz Grubba.Nastepnie wystąpił przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie - mł. bryg. Jacek Nowak, który przedstawił możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki PSP w czasie ewentualnej akcji ratowniuczej na terenie szkoły.Następnym prelegentem był Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie - Jerzy Terszewski, który przedstawił temat pt.:"Utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z wymaganiami z ustawy – Prawo budowlane”.

fot. T. Modzelewski

Kolejnym mówcą był przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Wejherowie - Ryszard Andrzejczak, który omówił „Wymagania BHiP w zakresie ewakuacji uczniów ze szkół”.Następny temat sympozjum brzmiał „Ochrona przeciwpożarowa w budynkach oświatowych”. Przedstawił go naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Kazimierz Grubba, jako rzeczoznawca tego zagadnienia. Temat ten miał na celu naświetlenie tematu w odniesieniu do nowego rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.Zakończeniem sympozjum był pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowany przez Grupę Ratownicztwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie.