Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

8 października 2010 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (dawny "Elektryk") odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt.: "Edukacji dla bezpieczeństwa" zorganizowana przez Starostę Wejherowskiego Józefa Reszke oraz Dyrektora ZSP nr 2 Krystynę Grubba.

O godz. 11.30 konferencję otworzył Starosta Wejherowski - Józef Reszke, który przywitał przybyłych oraz podziękował dyrektor Krystynie Grubbie za pomoc w  organizacji konferencji i udostępnienie pięknej auli.

Po otwarciu konferencji głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Krystyna Grubba, która powitała wszystkich w obiekcie szkoły oraz przedstawiła historię i osiągnięcia szkoły. Następnie zebrani wysłuchali krótkiego koncertu muzycznego przygotowanego przez uczniów szkoły.

Po koncercie wystąpił pan Zdzisław Szudrowicz - Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku, który pogratulował organizacji konferencji.

Po wystąpieniu kuratora rozpoczął się pierwszy blok konferencji pt.:"Bezpieczeństwo w szkole".

Pierwszym prelegentem był mgr inż. Kazimierz Grubba - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Przedstawił on w krótkiej oraz temat "Potrzeba edukacji dla bezpieczeństwa w oparciu o ustalenia wynikające z Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego".

Następny tamat pt.: "Edukacja dla bezpieczeństwa – w kontekście wprowadzenia nowego przedmiotu szkolnego" zaprezentował dr Cezary Tatarczuk – Dziekan Wydziału zamiejscowego w Lęborku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Kolejnym mówcą był dr Józef Kwidziński reprezentujący Kuratorium Oświaty w Gdańsku, który w swoim referacie pt.: "" polemizował z niektórymi tezami swojego przedmówcy.

Następnie głos zabrał pan dr Władysław Sulęta - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, który dziękując organizatorom za organizację konferencji, pogratulował im trafnej tematyki, która odzwierciedla współczesne potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa.

", wynikające z realizacji rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego" były tematem kolejnej prezentacji, którą zreferował mgr Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Następny punkt programu to referat pt.: "", który w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, przedstawiła – pani Barbara Hewelt.

"" było tematem wystąpienia mgr Lucyny Oglęckiej dyrektor Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi i mgr Haliny Klajnszmit Wicedyrektor Zespół Szkół w Redzie.

Prezentację pt.: "" jako kolejny prelegent zaprezentowała komisarz Dorota Majewska - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Pod wspólnym tematem "Bezpieczeństwo w  sieciach komputerowych", szczegóły zagrożeń w szkolnych sieciach komputerowych przybliżył mgr Jarosław Zawadzki a dr Mateusz Zawadzki omówił zasady kryptologii asymetrycznej oraz jej poziom bezpieczeństwa na przykładzie zabezpieczeń elektronicznego dziennika lekcyjnego funkcjonującego w szkole. Obaj panowie są nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

Po przerwie kawowej - w drugim bloku konferencji pt.: "Bezpieczena Energetyka" z prezentacją pt.: "" wystąpił pan mgr inż. Piotr Książek – Dyrektor Polskiej Grupy Energetycznej Energia Odnawialna S.A. oddział w Czymanowie.

Niestety z powodu awarii samolotu w Warszawie, drugiego tematu w tym bloku pt.: "Budowa i eksploatacja elektrowni jądrowych w Polsce" pani Hanna Trojanowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i jednocześnie pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, nie przedstawiła. Minister zaproponowała nowe spotkanie z uczniami szkoły w innym terminie w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Na zakończenie Starosta Wejherowski Józef Reszke podziękował wszystkim za przybycie na konferencję oraz przekazał prelegentom pisemne podziękowania za udział w konferencji.