Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 13 listopada roku 2010 w Urzędzie Miasta Rumia, odbyło się ćwiczenie aplikacyjne w zakresie „Planu ewakuacji ludności III stopnia z miasta Rumia”, które otworzyła Burmistrz Miasta - Rumi Elżebieta Rogala-Kończak i upoważniła do kontynuowania prowadzenia ćwiczeń Zastępcę Burmistrza Miasta Rumi – Ryszarda Grychtoła.

W ćwiczeniu udział wzięli przedstawiciele Starostw Powiatowych z Kartuz i Wejherowa, kierownicy wydziałów Urzędu Miasta Rumi, dyrektorzy szkół z terenu Rumi, jednostek organizacyjnych miasta Rumi, przedstawiciel Policji, Straży Miejskiej i OSP Rumia. W ćwiczeniu uczestniczyli również zaproszeni goście - przedstawiciele powiatu kartuskiego (za wyjątkiem gmin: Somonino, Chmielno, Kartuzy i Stężyca) oraz powiatu wejherowskiego (za wyjątkiem gmin: Gniewino i Luzino).

Ćwiczenie przebiegło zgodnie z założeniami i zatwierdzonym planem przeprowadzenia ćwiczenia pt.: „Ewakuacja ludności III stopnia z miasta Rumia” przez Burmistrza Miasta Rumi. Poszczególne etapy przebiegu ewakuacji ludności z terenu miasta Rumi zostały omówione poprzez przedstawicieli poszczególnych zespołów. Poruszono zagadnienia dotyczące m.in. sposobu ewakuowania ludzi, powiadamiania ludności poprzez środki masowego przekazu, miejsc zbiórki mieszkańców /cztery rejony/, organizacji przewozu ludzi autobusami, tras przejazdu ewakuowanej ludności, zapewnienia opieki medycznej, wyżywienia itp.

Przedstawiciele gmin Sulęczyno i Sierakowice omówili poszczególne etapy związane z przyjęciem ewakuowanej ludności z terenu miasta Rumi – do poziomu przekazania wyewakuowanych osób do poszczególnych sołectw.

Ćwiczenia wykazały dobre przygotowanie ćwiczących samorządów, ich właściwy sposób realizacji przyjętych na potrzeby tego ćwiczenia założeń dot. ewakuacji ludności III stopnia 12.000 mieszkańców z Rumi do dwóch gmin powiatu kartuskiego. Założenia i tematyka ćwiczenia aplikacyjnego w ocenie rozjemców zostały zrealizowane.

Należy podkreślić duże zaangażowanie wyznaczonych do ćwiczeń pracowników w realizację ewakuacji ludności III stopnia. W ocenie dot. ćwiczeń - podkreślono, że w Polsce nie ma doświadczeń (szczególnie w okresie istnienia jednostek samorządu terytorialnego) w zakresie dokonywania ewakuacji III stopnia. Istniejące dokumenty w tej sprawie np. Wytyczne Szefa OC Kraju oraz Zarządzenie Wojewody Pomorskiego – wyznaczają obowiązek dokonania takiej ewakuacji, ale nie podają informacji, procedur w zakresie praktycznego stosowania właściwej literatury, istniejących doświadczeń. Pracownicy z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zostali zaproszeni na przedmiotowe ćwiczenia.

Ustalono, że pracownicy wydziałów merytorycznie zajmujących się tym zagadnieniem - samorządów miasta Rumi, gmin Sulęczyno i Sierakowic oraz powiatów: wejherowskiego i kartuskiego - w własnym zakresie wypracują wnioski i na zorganizowanym spotkaniu w Kartuzach (termin początek II kw. 2011r.) dokonają oceny i wypracowania wspólnych wniosków z tych ćwiczeń. Wnioski te mają być przedstawione na stosownych szkoleniach dla wszystkich gmin powiatu kartuskiego i wejherowskiego w celu ich wykorzystania do planowanych ewakuacji II i III stopnia. Spotkanie przebiegało z udziałem funkcjonariuszy - przedstawicieli Komisariatu Policji i JRG PSP Nr 2 w Rumi.