Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 15 grudnia 2010 r. o godz. 10 00 odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli członkowie zespołu oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta Wejherowa – Andrzej Fedoruk. Posiedzenie w imieniu Starosty Wejherowskiego prowadził Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie – Kazimierz Grubba. Zgodnie z planem posiedzenia - przedstawiono Plan pracy zespołu na 2011 r. wraz z podsumowaniem działań w roku bieżącym. Następnym punktem posiedzenia, było przedstawienie przez Kazimierz Grubbę , dotyczącej omówienia procedur wynikających z faz zarządzania kryzysowego, w aspekcie prowadzenia akcji ratowniczej na przykładzie działań ratowniczych, w budynku wielorodzinnym w Zielonej Górze – wybuch gazu w mieszkaniu w „wieżowcu” w dniu 30 listopada 2010 r. Po przedstawieniu prezentacji wywiązała się dyskusja, z której ustalono iż:

 • alarmowanie służb ratowniczych w przypadku takiego zdarzenia nastąpi przez mieszkańców / taka jest praktyka , nie funkcjonują GCZK; PCZK / do PSP w Wejherowie albo do Policji;

 • stanowisko kierowania KPPSP w Wejherowie – po otrzymaniu informacji - podejmuje i organizuje akcję ratowniczą oraz powiadamia wg potrzeb i właściwości wójta (burmistrza, prezydenta) o zdarzeniu,

 • decyzję o potrzebie ewakuacji ludzi z zagrożonego budynku, podejmuje kierujący akcją następnie po przybyciu na miejsce zdarzenia - wójt (burmistrz, prezydent) - koordynuje działaniami ratowniczymi w fazie reagowania i fazie odbudowy w zakresie zarządzania kryzysowego – przejmuje odpowiedzialność i koordynację działań ratowniczych.

 • wójt realizując te działania wykorzystuje dotychczasową organizację akcji przyjetą przez PSP oraz koryguje te działania przy uwzględnieniu innych wniosków i opinii np. specjalistów.

 • wójt wg potrzeb - utrzymuje powołany sztab zarządzania kryzysowego w skład, którego wchodzą przedstawiciele służb, inspekcji i straży i inne osoby wg procedur zawartych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego w celu wypracowania decyzji, opiniowania ewentualnych stanowisk dot. prowadzonej pomocy dla poszkodowanych, ewakuowanych, zabezpieczania mienia, możliwości podejmowania akcji ratowniczych, informacji do mediów i rodzin ,oceny „prawnej” i technicznej substancji budowlanej obiektu , który uległ katastrofie lub awarii itp (zgodnie z procedurami wynikająxcymi z fazy reagowania i odbudowy).

 • W przedstawionej prezentacji multimedialnej ukazano budynki wysokie w Wejherowie.

  W trakcie omawiania slajdów tej prezentacji wrócono uwagę na to, że budynki mogą być użytkowane niezgodnie z przepisami przeciwpożarowymi tj.:

 • są nieoznakowane suche piony wg PN (rozwiązanie projektowe z lat 70 XX w.) i eksploatowane niezgodnie z wymaganiami obecnie obowiązujących przepisów;

 • drogi pożarowe – są nie oznakowane i nieprzejezdne (parkowane samochody przed blokiem),

 • brak oznakowania (mało czytelne) - numerów bloków,

 • występują zawężone klatki i biegi schodowe zamonotowanymi skrzynkami na listy,

 • nie oznakowano wyłączników głównych gazu;

 • brak wyznaczonych lub oznakowanych głównych wyłączników prądu;

 • przebudowane drzwi do mieszkań w taki sposób, że skrzydło przy jego otwarciu na spocznik zawęża drogę ewakuacji i ją utrudnia.

 • W związku z tym, wygenerowano na tym spotkaniu zapytanie - czy budynki są bezpieczne pod względem przepisów przeciwpożarowych? Informacja ta, a dotycząca stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu wieżowca w Wejherowie ma być wykorzystana przez Miasto Wejherowo do tworzenia „nowego” Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Wejherowa.