Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 4 kwietnia 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Starostę Wejherowskiego Józefa Reszke pt.: "Powódź w powiecie wejherowskim".

Na konferencję zaproszono radnych powiatowych z komisji bezpieczeństwa, prezydenta, burmistrzów i wójtów z terenu naszego powiatu oraz ich merytorycznych przedstawicieli, a także szefów powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych z terenu naszego powiatu. W konferencji udział wzięli również naczelnicy wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych tutejszego starostwa.

Konferencję otworzył Starosta Józef Reszke, który przywitał zebranych oraz przekstawił cel i program konferencji.

Pierwszym prelegentem był Kazimierz Grubba - naczelnik wydziału bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego tutejszego starostwa, który przedstawił prezentację pt.:.

Następnie prof. dr hab. Jan Drwal z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, przestawił zebranym referat o wpływie regulacji i zagospodarowaniu rzek oraz utwardzania terenów na zjawisko powodzi.

Kolenym prelegentem był Andrzej Ryński Zastępca Dyrektora Ds. Utrzymania Wód Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który zaprezentował prezentację pt.: "Gospodarka wodna na rzekach Reda i Bolszewka".

Po tym nastąpiła dyskusja w ramach, której zostały poruszone miedzy innymi nastepujące tematy: funkcjonowania system odczytu i informowania o stanach wód na ciekach wodnych, organizację działań ratowniczych w czasie powodzi, zasady zarządzania i odpowiedzialności za cieki wodne pomiędzy róznymi podmiotami, światowe trendy w zakresie regulacji rzek i zagospodarowywania terenów do nich przyległych, odpowiedzialności i wpływu gmin na powstawanie powodzi w aspekcie uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

Na zakończenie konferencję podsumował Starosta Józef Reszke - wyrażając przekananie, że konferencja przyczyniła się do wyjaśnienia różnych aspektów działań i problemów, które występują podczas zarządzania ryzykiem podczas przygotowania i reagowania na zagrożenia powodziowe.