Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie zatwierdzonego przez Wojewodę Pomorskiego Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz informacja o stanie utrzymania sieci elektrycznych oraz gazowych w powiecie wejherowskim .

Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego PZZK, Wicestarosta Wejherowski – Jan Domański, który powitał zebranych członków Zespołu.

Zgodnie z programem posiedzenia Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kazimierz Grubba, omówił otrzymane od Wojewody Pomorskiego pismo w sprawie uzgodnieniu Planu Zarządzaniu Kryzysowego Powiatu Wejherowskiego.
Następnie przedstawił wykaz gmin, które do dnia 27 czerwca br. uzgodniły ze Starostą Wejherowskim Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego tj.: Gmina Linia i  Choczewo oraz miasto Rumia i Wejherowo. Poinformował również, iż na prośbę Wójta Gminy Łęczyce przedłużono termin opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Łęczyce do września br.

Drugim tematem omawianym na posiedzeniu był stan utrzymania w powiecie wejherowskim sieci elektrycznych oraz gazowych w ramach, którego zaproszono przedstawiciela Energii S.A. Rejonowego Oddziału Dystrybucji Wejherowo i Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku Rejonu Dystrybucji Gazu Rumia w celu przedstawienia krótkiej informacji dotyczącej funkcjonowania i stanu utrzymania sieci gazowych oraz elektrycznych występujących na terenie powiatu wejherowskiego. Jednak zaproszeni goście nie uczestniczyli w posiedzeniu. W związku z tym, postanowiono tę tematykę poruszyć na kolejnym posiedzeniu tj. w III kwartale 2011 r., na które ponownie zostaną zaproszeni przez Starostę Wejherowskiego w/w przedstawiciele.