Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Bezpieczny Powiat - Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Bezpieczny Powiat - Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-07-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Reszke.
 • E-mail: admin@powiatwejherowski.pl
 • Telefon: 58 572 94 99

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Wejherowski
 • Adres: ul. 3 Maja 4
  84-200 Wejherowo
 • E-mail: starostwo@powiatwejherowski.pl
 • Telefon: 58 572 94 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Wejherowie mieści się przy ul. 3 Maja 4. Budynek posiada dwa wejścia z podjazdem dla osób na wózkach. Wejście od strony parkingu umożliwia bezpośredni wjazd na parter budynku natomiast aby dostać się na parter od strony ulicy 3 Maja należy skorzystać z platformy przy schodach. Na parterze znajduje się winda, którą można dostać się na pozostałe kondygnacje. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W urzędzie nie ma oznaczeń w języku braila.

W urzędzie jest tłumacz migowy języka polskiego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Strona internetowa posiada wersje kontrastową.
 • Na stronie można używać skrótów klawiaturowych przeglądarek.

 

Inne informacje i oświadczenia

Wszystkie treści na stronie są aktualnie sprawdzane i będą systematycznie uzupełniane o elementy, które pozwolą w jak najlepszy sposób spełnić warunki ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).