Organizacje Pozarządowe

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia, które podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do rejestracji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych dla których organem rejestrującym jest Starosta Wejherowski stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 176) oraz przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  o Stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.).

Na dzień 31.03.2017 r. Starosta Wejherowski jest organem nadzoru dla 445 stowarzyszeń.

Na terenie powiatu wejherowskiego:

  • istnieje 236 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • istnieje 81 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
  • istnieje 31 uczniowskich klubów sportowych;
  • istnieje 40 ochotniczych straży pożarnych;
  • istnieje 41 stowarzyszeń zwykłych;
  • istnieje 9 oddziałów/kół stowarzyszeń;
  • istnieją 4 kluby sportowe, które prowadzą działalność gospodarczą
  • istnieją 3 stowarzyszenia zwykłe nowej ewidencji.

Wykaz Stowarzyszeń aktualny na dzień 31.03.2017 r.

Zestawienie ogólne Stowarzyszeń

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu Wejherowskiego podjęła dnia 28 października 2016 r. uchwałę nr V/XXIV/246/16 w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, a także terminów zgłaszania kandydatów na członków tej Rady.

W dniu 29 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie na 3-letnią kadencję.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do zadań Rady Pożytku należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał dot. strategii rozwoju Powiatu,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi w tym programów o współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Powiatowa RDPP składa się z czternastu członków:
- dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wejherowskiego,
- dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wejherowskiego,
- dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
 
Przewodniczący Rady – Bartłomiej Engelbrecht
Wiceprzewodniczący Rady - Radosław Kamiński

 2017-05::1494934027-dsc-0011.jpg

 Posiedzenie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Wejherowie w styczniu 2017 r.