Pierwsze ognisko grypy ptaków HPAI w powiecie wejherowskim na terenie Gminy Szemud.

4 Luty 2021

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1-4, pkt 7, pkt 8a, pkt 8d, pkt 8f, 8g i 8j ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 1421) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wejherowskiego w miejscowości Warzno, dla którego
obszar zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zapowietrzonym, uznaje się obszar w granicach administracyjnych:
- w powiecie wejherowskim w gminie Szemud miejscowości Warzno, Warzeńska Huta,
Kielno, Karczemki, Warzenko, Rębiska, Leśno, Bojano na południe od ul. Czynu Tysiąclecia
oraz linii poprowadzonej między skrzyżowaniem z ul. Malinową a końcem ul. Granicznej,
- w powiecie kartuskim w Gminie Przodkowo miejscowości Popowce, Martenki, Czeczewo
na północ od ul. Gdańskiej i ul. Kieleńskiej,
- w powiecie kartuskim w gminie Żukowo miejscowości Nowe Tokary, Warzenko, Tuchomka,
Tuchom na zachód od DK20 do skrzyżowania z ulicą Dobrzewińską i dalej na zachód od ul.
Dobrzewińskiej , miejscowości Chwaszczyno na zachód od ul. Dobrzewińskiej.
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI, zwany dalej
obszarem zagrożonym uznaje się obszar w granicach administracyjnych :
- w powiecie wejherowskim w gminie Wejherowo – miejscowości Bieszkowice, Łężyce,
- w powiecie wejherowskim w gminie Szemud – miejscowości Koleczkowo, Kamień,
Kieleńska Huta, Jeleńska Huta, Bojano z wyłączeniem obszaru wymienionego w ust. 1,
Dobrzewino, Szemudzka Huta, Kowalewo, Grabowiec do granicy obszaru, którą stanowi linia
poprowadzona rzeką Gościcina, Szemud do granicy obszaru, którą tworzy linia poprowadzona
rzeką Gościcina, Donimierz do granicy obszaru, którą tworzy linia poprowadzona rzeką
Gościcina, a następnie w miejscu przecięcia rzeki z ulicą Donimirskich, dalej w stronę ulicy
Otalżyńskiej, poprzez ul. Otalżyńską następnie poprzez ulicę Jeżynową, Malinową a następnie
poprzez ulicę Brzozową, Otalżyńską i Jeziorną w Łebieńskiej Hucie do drogi DW 224 do
granicy powiatów wejherowskiego i kartuskiego,
- w powiecie kartuskim w gminie Przodkowo w granicach administracyjnych miejscowości –
Pomieczyno, Otalżyno, Rąb, Barwik, Kłosówko, Chopy, Szarłata, Brzeziny, Gliniewo, Załęże,
Kawle Dolne, Kawle Górne, Czeczewo z wyłączeniem obszaru wymienionego w ust. 1,
Przodkowo, Kosowo, Kobysewo na północ od linii ul. Piaskowej i ul. Smołdzińskiej,
Smołdzino, Kczewo, Tokary,
- w powiecie kartuskim w gminie Żukowo w granicach administracyjnych miejscowości –
Małkowo, Miszewko, Miszewo, Dabrowa, Banino, Rębiechowo, Pępowo, Barniewice, Nowy
Świat, Chwaszczyno z wyłączeniem obszaru wymienionego w ust. 1, Tuchom z wyłączeniem
obszaru wymienionego w ust. 1, Żukowo na północ od linii ul. Elżbietańskiej i ul. Gdańskiej,
Lniska na północ od ul. Żukowskiej i zachód od ul. Jarzębinowej, Leźno na Zachód od ul.
Jażębinowej, Czaple na północ od drogi gminnej,
- powiatu miasta Gdynia i granicą wyznaczoną za pomocą linii prowadzącej:
Od północy – od granicy gminy Wejherowo w miejscowości Łężyce z powiatem miasta
Gdynia, w linii biegnącej przez Trójmiejski Park Krajobrazowy obejmując „Leśny Ogród
Botaniczny Marszewo” przecinając na wysokości ¼ północnej ulicę Marszewską,
Od wschodu – po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta obejmując dzielnicę Wiczlino i
Chwarzno do granicy miasta Gdynia i Gdańsk,
- powiatu miasta Gdańsk i granicą wyznaczoną za pomocą linii prowadzącej,
Od wschodu – po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta (alei Kazimierza Jagiellończyka)
zaczynając od granicy miasta Gdynia i Gdańsk do wysokości zbiegu dróg; ul. Galaktycznej, ul.
Telewizyjnej oraz ul. Radarowej. Dalej wzdłuż ul. Radarowej do ul. Radiowej, następnie
w kierunku północno zachodnim ul. Radiową do ul. Spadochroniarzy. Ul. Spadochroniarzy do
ronda na ul. Juliusza Słowackiego przy lotnisku im. Lecha Wałęsy. Następnie wzdłuż północnej
części płotu lotniska do granicy powiatu kartuskiego z powiatem miasta Gdańska i wzdłuż tej
granicy do wysokości miejscowości Czaple.
§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych
zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych
gospodarstwach,
- ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych,
innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz
innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do
gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce
zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami,
wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk
i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
5) posiadaczowi zwierząt:
- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących,
z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
- niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności
lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie.
6) właściwym terytorialnie jednostkom Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów
Państwowych, Wójtom i Starostom poszukiwanie padłych ptaków na terenie obszaru
zapowietrzonego, w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wejherowie oraz
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kartuzach celu pobrania próbek badań.
2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz
ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne
ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz
konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody
właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj
konsumpcyjnych i wylęgowych.
3. Środków określonych w § 2 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu
przez obszar zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się
rozumiane jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu
drogowego.
4. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia
zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia
przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych
na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy
ptaków.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki
określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust. 2 nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz
innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do
gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce
zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami,
wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk
i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym
obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2 zakazuje się:
1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub
innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody
właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne
ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
3. Środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia
zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa
w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych
z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści, odpowiednio:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablice i oznakowanie jest w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników
atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub
drogach wewnętrznych.
§ 5. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach
publicznych lub prywatnych.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz
osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od
nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Kartuzach, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wejherowie, Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii w Gdańsku oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pruszczu Gdańskim,
Staroście Kartuskiemu, Staroście Wejherowskiemu i Prezydentowi Miasta Gdańsk,
Prezydentowi Miasta Gdynia, Wójtowi Gminy Przodkowo, Wójtowi Gminy Żukowo, Wójtowi
Gminy Szemud, Wójtowi Gminy Wejherowo, Komendantowi Miejskiemu Policji w Gdańsku,
Komendantowi Miejskiemu Policji w Gdyni, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w
Kartuzach, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kartuzach, Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Gdańsku oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w
Gdyni, Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym
terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie Nadleśniczym, właściwym terytorialnie
jednostkom Polskiego Związku Łowieckiego
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa
w § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Pomorskiego
WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich