PCZK

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Zasięg działania: Powiat Wejherowski

telefon całodobowy: 58 572 94 40, 531 736 455

e-mail: pczk@powiatwejherowski.pl

Do zadań PCZK należy:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

Do zadań Starosty w sprawach ZK należy:

 • kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
 • realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  - opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  - realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
  - wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  - zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
 • zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwanego dalej "zespołem powiatowym"

Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego.


W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród:

 • osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych;
 • przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.
 • W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę.

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (część A)

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (część B)