Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 24.05.2018 o godz. 9.00 Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie Ewa Banasik oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Papke zainaugurowali Grę Miejską pod hasłem „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”, do której zaproszono młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Wydarzenie to miało na celu kształtowanie i utrwalanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań zdrowotnych oraz promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień.

Zarejestrowane drużyny musiały wykazać się wiedzą, sprytem i sprawnością fizyczną w ośmiu punktach tematycznych na terenie miasta Wejherowa. Zakres tematyczny obejmował min. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki cyberprzemocy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpiecznego wypoczynku letniego.

Na starcie gry miejskiej stanęło 9 drużyn. Najlepsze wyniki osiągnęli;

Miejsce 1 - Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie,

Miejsce 2 – Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie,

Miejsce 3 – Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi.

Gratulujemy!

W dniu 18 kwietnia br. w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim.

Przedmiotem posiedzenia zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2018 r. były następujące sprawy:

1. Wręczenie aktów powołania członkom komisji - zgodnie z Zarządzeniem

Nr 44/ 2018 Starosty Wejherowskiego z dnia 03 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku na kadencję w  latach 2018 – 2020.

2. „Rola rodziny zastępczej a bezpieczeństwo dzieci, problemy opiekuńczo

- wychowawcze w rodzinach zastępczych” – przedstawiony przez panią Małgorzatę Bernacką - Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

3. „Przemoc w rodzinie na podstawie interwencji przeprowadzonych w powiecie wejherowskim w 2017r . Alkohol – przejaw demoralizacji.” – przedstawiony przez asp. szt. Ryszarda Rycherta – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

4. Wolne wnioski.

W powiecie wejherowskim uruchomiono bezpłatny system powiadamiania i ostrzegania. Mieszkańcy powiatu wejherowskiego będą mogli otrzymywać komunikaty dotyczące powiatu.

Od teraz każdy mieszkaniec powiatu wejherowskiego posiadający smartfona lub tablet będzie miał taką możliwość! Starostwo Powiatowe w Wejherowie uruchomiło w tym celu aplikację "Blisko", dzięki której będzie powiadamiało nie tylko o zagrożeniach i utrudnieniach w powiecie wejherowskim, ale także o imprezach powiatowych i najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców powiatu.

Jak korzystać z systemu SISMS?

Jeśli masz smartfona lub tablet pobierz bezpłatną aplikację o nazwie „BLISKO” ze sklepu:

- Google Play ( w przypadku telefonów z systemem Android),

- Windows Store (w przypadku telefonów z systemem Windows),

- App Store (w przypadku telefonów z systemem iOS)

Wpisz w aplikacji swoją miejscowość, „BLISKO” wyświetli aktywnych nadawców dla tego obszaru, a Ty zdecydujesz, z jakich serwisów będą mogli przesyłać do Ciebie informacje.

Każdy nadawca proponuje własny zestaw serwisów - wybierz te serwisy, które Cię interesują (powiadomienia będą przychodzić tyko z wybranych serwisów)

W każdej chwili możesz zmieniać swoje ustawienia: nadawców i ich serwisy, kanały komunikacji

Serwisy powiatowe, które są dostępne to:

- Aktualności - informacje o imprezach powiatowych, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, społecznych, itp.

- Państwowa Straż Pożarna – istotne informacje o prowadzonych przez Komendę Powiatową PSP w Wejherowie kampaniach informacyjnych/społecznych związanych z bezpieczeństwem pożarowym, występowaniem innych zagrożeń związanych z występującym w okresie jesienno - zimowym, sezonem grzewczym oraz bezpieczeństwem dzieci i dorosłych w okresie zimowego i letniego wypoczynku,

- Pilne Komunikaty – ważne informacje dot. Powiatu, informacje o wszelkiego typu zagrożeniach lub utrudnieniach, ostrzeżenia,

W aplikacji "Blisko" można również włączyć inne powiadomienia:

- Child Alert - ogólnopolski kanał z komunikatami na temat poszukiwania zaginionych dzieci,

- RSO - czyli Regionalny System Ostrzegania nadający komunikaty o zagrożeniach pogodowych i nie tylko,

- Wyłączenia prądu - informacje od operatorów energetycznych o planowanych i awaryjnych wyłączeniach prądu z dokładnością do ulicy i numeru bloku (po podaniu nazwy ulicy i numeru)

- Jakość powietrza - komunikaty o jakości powietrza

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna, jak również późniejsze korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne. Instalowanie aplikacji trwa kilkanaście sekund, od tego momentu na Państwa telefony i tablety będą systematycznie przychodzić powiadomienia o tym, co się w powiecie dzieje. Będą Państwo naprawdę BLISKO wszystkich wydarzeń.

Serdecznie zachęcamy do pobierania aplikacji.

Pobierz ulotkę

W dniu 14.03.2018r nastąpiło otwarcie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie. Oficjalnego otwarcia dokonała Pani Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski.

W uroczystości otwarcia udział wzięli:

- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Gdańsku – Pan Ryszard Sulęta,

- Wicestarosta Wejherowski – Pan Witold Reclaf,

- Członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego- Panowie Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski,

- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wejherowskiego – Pan Grzegorz Gaszta,

- Radni Powiatu Wejherowskiego, członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu

Wejherowskiego,

- Szefowie służb, inspekcji i straży Powiatu Wejherowskiego.

Zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym i na podstawie Zarządzenia Starosty Wejherowskiego – z dniem 05.03.2018 r. zostało powołane Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, które jest całodobową służbą dyżurną Starosty Wejherowskiego.

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

- zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

-nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego

ostrzegania ludności,

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

PCZK w Wejherowie będzie realizować również zadania, które nie będą mogły być wykonane na niższych szczeblach zarządzania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dyżur całodobowo w PCZK w Wejherowie pełnią zatrudnieni dyżurni wraz z pracownikami Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W celu zapewnienia kontaktu z organami i instytucjami, służbami, inspekcjami i strażami, a również z mieszkańcami powiatu uruchomiono całodobowe numery telefoniczne:

- stacjonarny 58 572 94 40,

- komórkowy 531 736 455.

Dyżurni PCZK mogą także przekazywać otrzymane od mieszkańców powiatu informacje o zagrożeniach do powiatowych służb, inspekcji i straży, w przypadku wystąpienia trudności w kontakcie z tymi służbami, lub braku możliwości nawiązania takiego kontaktu.

W nawiązaniu do zgłoszeń reklamacyjnych przesłanych do Działu Obsługi Klienta w dniach 02-07 lutego 2018 roku, Zarząd Wyborowa S.A. podjął decyzję o zablokowaniu do sprzedaży jednej partii wódki Luksusowa o pojemności 0.7 l i numerze partii 17112061. Działania prowadzące do zablokowania zidentyfikowanej partii produktu mają charakter ściśle prewencyjny, pomimo iż reklamacje dotyczyły jedynie kilku opakowań dystrybuowanych wyłącznie na polskim rynku.

Czytaj więcej ...

25 stycznia odbyła się pierwsza w 2018 roku narada szkoleniowa dla pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego.

Organizatorem spotkania był Referat Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W naradzie udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu wejherowskiego.

Posiedzenie przebiegało wg niniejszego planu:

1. Omówiono Plany Działania w zakresie Obrony Cywilnej.

2. Przedstawiono informacje o zagrożeniu ASF na poziomie powiatu wejherowskiego.

3. Firma SISMS zaprezentowała informację w zakresie mobilnego systemu informatycznego do masowej komunikacji z mieszkańcami.

4. Sprawy bieżące.

W dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematyką posiedzenia, zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2018 rok, były następujące zagadnienia:

1. Informacja dot. zimowego utrzymania dróg w powiecie wejherowskim, którą przedstawił Pan Robert Lorbiecki - Dyrektor Zarządu Dróg dla Powiatów Puckiego

i Wejherowskiego.

2. Stan bezpieczeństwa na drogach w powiecie wejherowskim omówiła Pani insp. Beata Perzyńska - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie.

3. Stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej samoczynnie wykrywającej

i przekazującej informacje o pożarze w wybranych obiektach na terenie powiatu wejherowskiego. Obowiązujący stan prawny i realizacje wymogów przedstawił Pan bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.

4. Ostatnim tematem spotkania była informacja o zagrożeniu ASF na poziomie powiatu wejherowskiego, który przedstawiła Pani Wioletta Drygas-Bogucka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie.

W dniu 13 grudnia w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przedmiotem posiedzenia zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2017 r. były:

1. Przedstawienie pisemnej informacji przez jednostki organizacyjne powiatu oraz służby, inspekcje i straże z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” za rok 2017.

2. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie wydatków

na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

3. Podziękowania dla członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim za pracę w V kadencji w latach 2015 – 2017.

W dniu 07.12.2017 r. w ZSP nr 1 odbyła się konferencja z cyklu Bezpieczny Powiat pt. „Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa”. Organizatorem konferencji była Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas konferencji omówiono następujące tematy:

1. „Kryzys migracyjny w Europie a zagrożenie terroryzmem”- dr Wojciech Wosek

2. Zagrożenia cyberprzestępczością – mgr Jarosław Jędrzejczyk.

3. „Struktura policyjnej represji sprawców wykroczeń a poczucie bezpieczeństwa Polaków w pobliżu miejsca ich zamieszkania” – dr Cezary Tatarczuk.

4. „Stany nadzwyczajne, podstawy ich wprowadzania, ograniczenia swobód obywatelskich” -

dr Marek Chrabkowski.

5. „Gospodarka wodami opadowymi na terenach zabudowanych” – dr Wojciech Szpakowski.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zaproszonych przedstawicieli środowisk oświatowych, samorządowych, stowarzyszeń , służb, inspekcji, straży oraz młodzieży.

W dniu 08 listopada 2017 r. w Sali Obrad Rady Powiatu w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 odbył się trening decyzyjny z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Tematem treningu było: „Współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży, organów zarządzania kryzysowego powiatu wejherowskiego i miasta Wejherowo, członków Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej w powiecie wejherowskim.

Scenariusz ćwiczeń, którymi kierowała Pani Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski - zakładał, że w rejonie głównego dworca kolejowego w  Wejherowie doszło do zderzenia pociągu towarowego ze składem Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). W wyniku zderzenia odnotowano ofiary śmiertelne oraz dużą liczbę rannych pasażerów SKM. Jednocześnie doszło do zerwania linii trakcji elektrycznej nad miejscem zdarzenia i rozszczelnienia zbiornika wagonu cysterny z gazem płynnym.

W grze decyzyjnej udział wzięli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) , przedstawiciele Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie. Głównym celem gry decyzyjnej było:

- sprawdzenie gotowości oraz stanu przygotowania Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do podejmowania właściwych decyzji pod presją czasu oraz działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wejherowskiego,

- doskonalenie kierowania, koordynowania i współdziałania organów właściwych

w sprawach zarządzania kryzysowego oraz sił i środków prowadzących działania ratownicze,

- sprawdzenie zasad obiegu informacji wśród organów decyzyjnych i wykonawczych,

- sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Ćwiczenie pozwoliło na weryfikację planów i procedur reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Podczas treningu decyzyjnego, organy zarządzania kryzysowego powiatu i miasta oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, działające w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, miały okazje do bezpośredniego współdziałania, wymiany doświadczeń w procesie podejmowania decyzji w czasie symulowanego zagrożenia.