Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 28 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się seminarium pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”. Spotkanie zorganizowane przez Starostę Wejherowskiego- P. Gabrielę Lisius przy współudziale Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie dotyczyło tematyki związanej z wykorzystaniem dróg w powiecie w sposób szczególny oraz z zachowaniem i trybem postępowania w przypadkach powzięcia informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

W spotkaniu uczestniczyli szefowie służb, inspekcji i straży, przedstawiciele samorządów powiatu wejherowskiego, przedstawiciele placówek oświatowych w powiecie wejherowskim.

Seminarium zorganizowane zostało w ramach Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

O godzinie 9.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego, któremu przewodniczyła Starosta Wejherowski – Pani Gabriela Lisius.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Przedstawienie informacji przez jednostki organizacyjne powiatu oraz służby, inspekcje i straże z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” za rok 2016.

2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – realizowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego.


Na terenie Powiatu Wejherowskiego w dniu 1 marca 2017 roku rozpoczyna się coroczna Kwalifikacja Wojskowa, organizowana przez Starostę Wejherowskiego na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie mieścić się będzie

w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych

w Wejherowie, przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie.

Komisja pracować będzie w dniach od 1 marca 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku (38 dni roboczych), w godzinach od 7:30 – 12:30 i przyjmować wezwane osoby z terenu:

a) Miast:

WEJHEROWO 1-10.03.2017 r.

RUMIA 13-21.03.2017 r.

REDA 29-31.03.2017 r.

b) Gmin:

WEJHEROWO 22-28.03.2017 r.

LUZINO 3-6.04.2017 r.

SZEMUD 7-12.04.2017 r.

ŁĘCZYCE 12-14.04.2017 r.

CHOCZEWO 18.04.2017 r.

LINIA 19-20.04.2017 r.

GNIEWINO 20-21.04.2017 r.

Wezwaniu przed w/w komisję podlega (wpisano do list) 1 373 osób,

w tym:

 1263 osoby z rocznika podstawowego,

 80 osób z roczników starszych

 30 kobiet

W dniu 24 kwietnia 2017 roku będą przyjmowane wyłącznie kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej.

=====================================================

Informacje dodatkowe:

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA Nr 1 w GDAŃSKU - 1034 osoby,

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA Nr 2 w GDAŃSKU - 1044 osoby,

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w GDYNI - 1 032 osoby.Dnia 28.02.2017 r. o godz. 12.00 odbyła się narada szkoleniowa z udziałem pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego. Organizatorem był Referat Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich gmin powiatu.

Podczas spotkania omówiono;

1. Organizacja i zadania OC /Plany Działania OC, Ocena stanu przygotowań OC, formacje OC w gminach.

2. Kwalifikacja wojskowa.

3. Procedura przekazywania informacji z zakresu ostrzeżeń meteorologicznych.

4. Omówienie treningu SSD z grudnia 2016.

5. Zastępcze miejsca szpitalne w powiecie.

6. Stan zaawansowania prac w gminach nad Planami Ochrony Zabytków.

7. Aktualizacja Planów Zarządzania Kryzysowego.

a/ opracowanie i wdrożenie procedury dot. przekazywania informacji przez służby, inspekcje, straże w powiecie o zagrożeniach i zdarzeniach do GCZK i PCZK /propozycje/

b/zmiana ustawy o ZK

c/ Plan Pracy KBiP przy staroście i PZZK

8. Konkurs Plastyczny – „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

9. Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych.

10. Sprawy bieżące.W dniu 04.01.2017r w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się zwołane przez Panią Starostę Gabrielę Lisius, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, rozszerzone o przedstawicieli Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.

Tematyką posiedzenia było dokonanie oceny przygotowania służb i inspekcji odpowiadających za przeciwdziałanie i usuwanie skutków ewentualnego wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 oraz dokonanie przeglądu procedur współdziałania ze służbą weterynaryjną i sanitarną na terenie powiatu wejherowskiego.

Apel do hodowców drobiu

Zasady_ochrony


O godzinie 10.00 w dniu 1 grudnia 2016 roku Starosta Wejherowski

dr Gabriela Lisius otworzyła konferencję z cyklu „Bezpieczny Powiat”

pt. „Afrykański Pomór Świń (ASF) realne zagrożenie – zasady ochrony"

w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TTM Chopin, Telewizja Kaszuby, Radio Kaszëbe, Express Powiatu Wejherowskiego, Puls Wejherowa.

Tegoroczna konferencja odbyła się wg następującego programu:

1. „Rola edukacji w zapobieganiu zjawiskom kryzysowym”, dr Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski,

2. „Czym jest Afrykański Pomór Świń” – dr Paweł Niemczuk

- Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,

3. „Działania prewencyjne ze strony Inspekcji Weterynaryjnej”- lek. wet. Ewelina Bury -Powiatowy Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt,

4. „Zwalczanie choroby”- lek. wet. Maciej Dragun – Wojewódzki Inspektor

ds. zdrowia i ochrony zwierząt,

5. „Zapobieganie i ochrona przed ASF” – lek. wet. Wojciech Trybowski

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie.

Na zakończenie konferencji został także zaprezentowany materiał filmowy pn.: „Zasady ochrony świń przed chorobą".

Uczestnikami konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat” byli przedstawiciele organów samorządowych z terenu powiatu wejherowskiego,

w tym sołtysi, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, szefowie powiatowej administracji zespolonej, radni powiatu wejherowskiego, w tym członkowie zarządu powiatu, członkowie Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, członkowie komisji bezpieczeństwa gmin i miast powiatu, przedstawiciele nadleśnictw

z terenu powiatu wejherowskiego, przedstawiciele izb rolniczych, doradcy rolniczy, przedstawiciele agencji rolnych, lekarze weterynarii, a także hodowcy trzody chlewnej i producenci żywności.W dniu 30 listopada o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, któremu przewodniczyła Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy różne.

Na wstępnie Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski przywitała członków komisji oraz wręczyła powołania do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2015-2017 Panu bryg. Jackowi Niewęgłowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Panu Andrzejowi Papke – Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.


Plan jest prosty. Założenia jasne i konkretne. Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

Każda grupa kobiet weźmie udział w sumie w ośmiu spotkaniach (organizowanych od listopada 2016 do czerwca 2017, z reguły w każdą pierwszą sobotę miesiąca) w wytypowanym obiekcie wojskowym w Białymstoku, Bielsku-Białej, Brzegu, Bydgoszczy, Gdyni, Giżycku, Gliwicach, Hrubieszowie, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lidzbarku Warmińskim, Łasku, Międzyrzeczu, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Sulechowie, Szczecinie, Świętoszowie, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Ustce, Warszawie, Wrocławiu, Zakopanem, Zamościu i Zegrzu.

Pamiętaj – nowe umiejętności, których nauczysz się podczas spotkań, dadzą Ci przewagę nad przeciwnikiem.

Podczas pierwszych zajęć żołnierze i najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego zaprezentowali kursantkom wszystkie techniki, które będą realizowane podczas całego cyklu szkoleniowego, m.in.: przyjęcie postawy obronnej w przypadku agresji zewnętrznej, uwalnianie się z uchwytu, obrona przed kopnięciem, duszeniem, uderzeniem, atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia czy z udziałem kilku napastników. Całość zajęć była poprzedzona rozgrzewką przygotowującą do wysiłku, ćwiczeniami ogólnorozwojowymi poprawiającymi kondycję fizyczną. Na pierwszych zajęciach każda uczestniczka programu Samoobrona Kobiet otrzymała promocyjny pakiet startowy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zapraszamy do rezerwowania miejsca na kurs bezpośrednio u instruktorów przed rozpoczęciem zajęć. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach. Regulamin, wykaz obiektów szkoleniowych i dane kontaktowe do instruktorów dostępne są na stronie internetowej www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/.

"Kurs Samoobrony dla kobiet organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej skierowany jest do wszystkich kobiet, które chcą zdobyć umiejętności zachowania się w sytuacji niebezpiecznej.

Zajęcia prowadzone przez instruktorów Wojska Polskiego mają na celu pokazanie możliwości reagowania w przypadku zaskoczenia i zagrożenia atakiem fizycznym.

Uczestniczki kursu poprzez trening będą mogły rozwinąć umiejętności samoobrony. Podczas zajęć kobiety będą uczone, jak adekwatnie reagować na zagrożenia.

Kurs pozwoli na wytrenowanie nawyków obronnych oraz naukę podstawowych technik samoobrony.

Zachęcam do udziału w zajęciach. To okazja do treningu z najlepszymi specjalistami Wojska Polskiego z zakresu walki wręcz i samoobrony".