Doskonalenia Zawodowe

Roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

W budżecie powiatu wejherowskiego z subwencji oświatowej co roku są wydzielane ustawowo określone środki finansowe z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli. Dopłaty dla nauczycieli studiujących mogł odbywać się zgodnie z regulaminem, który określa m. in. zasady i wysokość przyznawania dopłat.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WEJHEROWSKI.

1. Dofinansowaniem mogł być objęci nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski.

2. Na każdy rok budżetowy Zarząd Powiatu ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wejherowski: specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem oraz maksymalną kwotą dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

3. Na każdy rok budżetowy, Zarząd Powiatu przyjmuje plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów prowadzonych szkół i placówek. Odnośne wnioski dyrektorów wymagają zgodności z wieloletnimi planami doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnianych w danej szkole lub placówce.

4. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowane jest przez organ prowadzący zgodnie z przyjętym na dany rok planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, odpowiednio na wniosek nauczyciela, dyrektora szkoły/placówki lub organu prowadzącego.

5. Wniosek nauczyciela o dofinansowanie doskonalenia zawodowego opiniuje pod względem przydatności oraz zgodności ze szkolnym planem doskonalenia zawodowego i planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok dyrektor szkoły lub placówki. Nauczyciele składają odnośne wnioski do dyrektora, a dyrektor w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

6. Skierowanie nauczyciela na którąkolwiek z form doskonalenia zawodowego może być udzielone przez dyrektora wyłącznie za zgodą organu prowadzącego.

7. Wniosek dyrektora o dofinansowanie doskonalenia zawodowego opiniuje pod względem przydatności oraz zgodności ze szkolnym planem doskonalenia zawodowego i powiatowym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok przedstawiciel organu prowadzącego. Dyrektorzy składają wnioski w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

8. Wniosek organu prowadzącego formułuje i uzasadnia pod względem przydatności oraz zgodności z powiatowym planem dofinansowania form dokształcania zawodowego na dany rok przedstawiciel organu prowadzącego.

9. Do wniosku nauczyciela należy dołączyć aktualne zaświadczenie z uczelni lub zakładu kształcenia potwierdzające fakt uczestnictwa w wybranej formie doskonalenia zawodowego.

10. W ciągu jednego roku kalendarzowego dofinansowanie może być przyznane indywidualnie jednemu nauczycielowi tylko na jedną z form doskonalenia zawodowego i obejmuje jej cały cykl.

11. Dofinansowanie dla nauczyciela nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub urlopu dziekańskiego, a także rozwiązania umowy z nauczycielem.

12. Środki budżetowe przeznaczone na dofinansowanie są przekazywane na wniosek Wydziału Edukacji przez Wydział Finansowy na konto szkoły/placówki, w której zatrudniony jest wnioskujący nauczyciel lub dyrektor, zgodnie z przyjętym w danym roku planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, na podstawie wniosku i gdy świadczenie jest wymagalne.

13. W przypadku niepodjęcia lub przerwania dofinansowanej formy doskonalenia, kwota dofinansowania podlega zwrotowi.

Na rok 2017 uzgadnia się                                                        

1. Specjalności kształcenia objęte dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

 • kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych,
 • branżowe kształcenie zawodowe,
 • kształcenie i doskonalenie umiejętności językowych,
 • wspieranie rozwoju uczniów w kształtowaniu kompetencji kluczowych,
 • aktywizacja uczniów za pomocą nowoczesnych technologii,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • bezpieczeństwo ucznia, szkoły i nauczycieli oraz kształtowanie postaw wobec zagrożeń,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • ewaluacja wewnętrzna,
 • inne specjalności wynikające ze specjalizacji lub potrzeb szkół i placówek.

2. Formy kształcenia i rodzaje wydatków objęte dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

 • organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek,
 • organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych,
 • organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
 • szkolenia rad pedagogicznych,
 • organizacja sieci współpracy i samokształcenia,
 • organizacja innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim,
 • opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
 • opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz seminaria, realizowane przez nauczycieli skierowanych przez dyrektora,
 • koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez
 • dyrektora szkoły/placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • w części lub w całości koszty określone w § 2 ust. 1a Rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zmianami).

3. Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:

 • do 75 % całkowitego kosztu studiów podyplomowych,
 • do 75 % całkowitego kosztu kursów kwalifikacyjnych i kursów doskonalących oraz doskonalenia w zakresie
 • dodatkowych kwalifikacji,
 • do 50 % całkowitego kosztu innych opłat za kształcenie,
 • do 100 % kosztu w przypadku doskonalenia zawodowego podjętego na podstawie skierowania udzielonego przez
 • dyrektora za zgodą organu prowadzącego.

Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli