Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
Dyrektor – Krystyna Redlicka
ul. Ofiar Piaśnicy 22
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 10 08
pzwejherowo@wp.pl 
www.poradnia-wejherowo.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, tel. 58 672-10-08, e-mail pzwejherowo@wp.pl 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi, ul. Pomorska 3, tel. 58 671-09-56, e-mail poradniajanowo@wp.pl 

ORZECZNICTWO W ZAKRESIE:

 • Wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawność sprzężoną, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, a w PPP w Wejherowie również z uwagi na: zaburzenia słuchu (dzieci niesłyszące, słabosłyszące), zaburzenia wzroku (dzieci niewidome, słabowidzące), autyzm, w tym Zespół Aspergera.
 • Wydawania orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim).
 • Wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole).
 • Wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania.
 • Wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

PORADNIE UDZIELAJĄ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:

 • Diagnozowanie:
  - aktualnego poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości,
  - zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
 • Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi), w szczególności poprzez:
  - prowadzenie terapii zgodnie z rozpoznanymi potrzebami,
  - pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  - wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, także związanymi z różnicami kulturowymi lub wcześniejszym kształceniem za granicą,
  - działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, również dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
  - prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego.
 • Diagnozowanie i wspomaganie środowiska rodzinnego, przedszkolnego i szkolnego w zakresie możliwości udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, a w szczególności:
  - pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
  - współpraca w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się,
  - współpraca w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających na terenie szkoły lub placówki,
  - współpraca w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek,
  - wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
  - współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w przedszkolach, szkołach i placówkach
  - prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
  - systemowe wspomaganie szkół.

REALIZOWANE PROJEKTY:

 • W ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” prowadzone są zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie fizyki, matematyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych (na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej).
 • W ramach LCNK prowadzone są zajęcia dla dzieci młodszych rozwijające twórcze myślenie, podnoszące umiejętności komunikacyjne i społeczne, matematyczne i humanistyczne.
 • Od roku szkolnego 2013/2014 wspólne z PUP i OHP realizowany jest program wspierający w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów gimnazjów „ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”..
 • W PP-P w Rumi realizowane są innowacja pedagogiczna „Trzy kroki Rodzica na starcie” skierowana do rodziców i opiekunów małych dzieci oraz program „Akademia Nauczyciela”.

Pełna oferta obu Poradni znajduje się na stronie internetowej
www.poradnia-wejherowo.pl