Prawa Ucznia

Realizowana współcześnie koncepcja edukacji postrzega ucznia w kategoriach jego podmiotowości, czego konsekwencją jest poszanowanie jego godności, praw i wolności. Nauczyciel nie jest wyłącznie dydaktykiem, ale także opiekunem, autorytetem, doradcą wspierającym wychowanka we wszechstronnym rozwoju.

„Dziecko - uczeń, ma prawo do bycia tym, kim jest. Prawo do poważnego i sprawiedliwego traktowania jego spraw, do protestu, upominania się i żądania, do własności, do wypowiadania swych myśli, do zabawy i rozrywki, do życia własnym wysiłkiem i własną myślą oraz do szacunku dla niewiedzy, dla smutku, niepowodzeń i łez, dla młodego wysiłku i ufności".

Szkoła w procesie wychowania, rozwoju i uspołecznienia dziecka jest instytucją wspomagającą, funkcjonującą z zachowaniem pełni praw rodziców i uczniów na podstawie praw zawartych w określonych przepisach: m. in. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka oraz przepisów oświatowych.

Na bazie tych dokumentów szkoły i placówki oświatowe tworzą swoją własną wewnętrzną konstytucję w postaci Statutu Szkoły. W Statucie znajduje się szczegółowo opracowany system praw, obowiązków, uprawnień, przywilejów, nagród i kar oraz sposoby rozwiązywania problemów spornych. Statut określa też tryb odwoływania się oraz procedury ukazujące możliwości dochodzenia swoich praw w przypadku ich łamania bądź nierespektowania.

Rodzice mają prawo i obowiązek zapoznać się z treścią Statutu Szkoły / Placówki a także prawo wglądu do każdej dokumentacji szkolnej dotyczącej ich dziecka. Mają prawo i powinni czuć się zobowiązani do współudziału w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego. Mają prawo do pełnej informacji o zasadach i sposobach funkcjonowania WSO – Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz rzetelnej, systematycznej informacji o postępach w edukacji dziecka.

W przypadku zaistnienie sytuacji konfliktowej, zachowując w miarę możliwości następującą hierarchię kompetencji, uczeń wraz z rodzicami ma prawo zwrócić się:

 • do wychowawcy (osobiście) 
 • do pedagoga szkolnego (za pośrednictwem wychowawcy lub osobiście) 
 • do dyrektora (osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy bądź pedagoga) 
 • do Rady Pedagogicznej (korespondencyjnie lub za pośrednictwem Dyrektora)

Uwagi i wnioski na temat realizacji zadań oświatowych przez nauczycieli należy kierować bezpośrednio do

 • do wychowawcy (osobiście) 
 • do dyrektora (na pośrednictwem wychowawcy lub osobiście)

Uwagi i wnioski na temat realizacji zadań oświatowych przez szkołę/placówkę oraz Dyrektora należy kierować bezpośrednio

 • do Naczelnika Wydziału Edukacji (telefonicznie, korespondencyjnie lub osobiście) 
  Mirosław Lademann 
  Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
  84-200 Wejherowo 
  ul. 3 Maja 4 
  tel. 572 94 08 / 09