PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

 
1. POWIAT WEJHEROWSKI REALIZUJE PROJEKT PARTNERSKI: 
„SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM I” 

Wartość projektu: 3 356 381, 80 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  2 852 924, 53 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Programem zostanie objętych 230 osób, 132 kobiety i 98 mężczyzn zamieszkujących powiat wejherowski, w tym co najmniej 35 (20 kobiet i 15 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016r.  - 30.09.2018r.

Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wejherowskiego: - osoby korzystające ze świadczeń OPS, wykluczone społeczne bądź zagrożone wykluczeniem, osoby i rodziny dotknięte ubóstwem lub bezrobotne o ustalonym III profilu. 230 osób. Uczestnikiem projektu mogą być zarówno osoby będące klientami OPS jak i osoby o bezrobotne o III profilu.

W ramach projektu przewidziano: warsztaty motywacyjne, spotkania tematyczne i animacyjne, poradnictwo zawodowe (w typ diagnoza i IPD), psychologiczne i pedagogiczne, coaching, treningi, terapię, szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, staże i praktyki zawodowe, kursy i treningi zaradności życiowej.

Rezultaty projektu to: wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 30%, społeczno-zatrudnieniowej - 80%; liczba osób: pracujących,po ukończeniu programu - 90, które uzyskały kwalifikacje - 100, poszukujących pracy -12. Projekt realizowany będzie w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu oraz we współpracyz pracodawcami i przedsiębiorcami,a także przy wykorzystaniu animacji środowiskowej i wolontariatu.

PARTNERZY PROJEKTU

 • Stowarzyszenie „PRZYSTANEK”
 • Stowarzyszenie „LESOK"
 • Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie”
 • Fundacja „Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność”
 • Powiatowy Cech Rzemiosł MIŚP, Związek Pracodawców
 • Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne
 • Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych
 • „ZDROWA RODZINA-ZDROWA GMINA”
 • Gmina Miasta Wejherowo
 • Gmina Miejska Rumia
 • Gmina Miasta Redy
 • Gmina Luzino
 • Gmina Szemud
 • Gmina Wejherowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Regulamin udziału w projekcie 6.1

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020 OŚ, VI Integracja 


2. POWIAT WEJHEROWSKI REALIZUJE PROJEKT PARTNERSKI:   
„SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM II” 

Wartość projektu: 1 127 691, 66 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  958 537, 91 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego.

Programem zostanie objętych 68 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., 37 kobiet i 31 mężczyzn, w tym co najmniej 10 (6 kobiet i 4 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami. Okres realizacji projektu: 01.09.2016r.  - 30.09.2018r.Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wejherowskiego:

1) Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej (10 wychowanków)
2) Rodziny z problemami wychowawczymi, dzieci i młodzież (37 osób z rodzinami)
3) Seniorzy, osoby niesamodzielne i ich opiekunowie (21 opiekunów z podopiecznymi)

Cele szczegółowe projektu to: powstawanie inicjatyw w zakresie rozwoju zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych form wsparcia, rozwój nowoczesnych usług społecznych, podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej, integracja i wspieranie rodzin, organizacja zajęć międzypokoleniowych, pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych, rozwijanie miejsc wsparcia społ., usamodzielnianie i wzrost wydolności opiekuńczej rodzin.

W ramach projektu przewidziano: warsztaty motywacyjne, asystenturę osób usamodzielnianych, warsztaty terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, zajęcia kulturalno-rekreacyjne, pracownie tematyczne, szkolenia, kursy zawodowe, terapię, teleopiekę, spotkania w świetlicach socjoterapeutycznych, warsztaty umiejętności rodzicielskich, zajęcia w placówce wsparcia dziennego, dyżury specjalistów, zajęcia opiekuńcze, indywidualne wsparcie psych., zawodowe i prawne, zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

Rezultaty projektu to: co najmniej 28 wspartych trwałych miejsc świadczenia usług społ., 68 osób objętych usługami społ., 15 osób poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących oraz wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 80%. Projekt realizowany będzie w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu. Efektem projektu będzie wzrost liczby trwałych, dostępnych i pozytywnie postrzeganych miejsc świadczenia usług społ. wynikających z lokalnych potrzeb.

PARTNERZY PROJEKTU

 • Fundacja „Niesiemy Pomoc”
 • Stowarzyszenie „LESOK"
 • Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie”
 • Fundacja „Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność”
 • Powiatowy Cech Rzemiosł MIŚP, Związek Pracodawców
 • Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne
 • Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych
 • „ZDROWA RODZINA-ZDROWA GMINA”
 • Gmina Miasta Wejherowo
 • Gmina Miejska Rumia
 • Gmina Miasta Redy
 • Gmina Luzino
 • Gmina Szemud
 • Gmina Wejherowo 

Regulamin udziału w projekcie  6.2

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020 OŚ, VI Integracja


3. Projekt pt. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu” 


4. "Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie – budynek Powiatowego Inspektoratu Nazdoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej’’

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu:  RPPM.10.01.01-22-0009/16-00 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Energia
Działanie 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT
Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Beneficjent (Lider): Powiat Wejherowski
Wartość projektu ogółem: 3 570 604,07 zł
wydatki niekwalifikowane:  99 148,71 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 593 779,11 zł (74,72 % wartości wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny:  877 676,25 zł

Okres realizacji Projektu: 01.04.2017 – 31.12.2018 

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia będą działania polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej.  Budynki powiatowe zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, na którą składać się będą m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana i ocieplenie połaci dachowych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie/modernizacji węzłów i instalacji c.o. i c.w.u., izolacja akustyczna stropu i ścian wentylatorni wełną skalną oraz izolacja otokowa, a także modernizacja wentylacji mechanicznej.

Działaniami termomodernizacyjnymi zostaną objęte 3 budynki powiatowe, które posiadają audyty energetyczne tj.: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie; Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie - budynek szkoły zawodowej "A" i Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie. Roczne szacunkowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię w 3 budynkach wyniesie średnio 46%. Łączna pow. budynków netto to 4397 m2.

Cel Projektu:

Termomodernizacja planowanych obiektów pozwoli na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną o 1 007,4 tys. kWh oraz na zmniejszenie zużycia energii końcowej o 860,7 tys. kWh. Projekt przyczynia się do podwyższenia standardów energetycznych w sektorze publicznym na terenie Wejherowa i powiatu wejherowskiego.
Podwyższenie parametrów energetycznych obiektów i wynikające stąd zmniejszenie konsumpcji energii pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 300,73 MgCO2/rok. Tym samym likwidacja problemów bazowych termomodernizowanych budynków zwiększająca ich efektywność energetyczną przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie


5. „Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1420 G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek’’

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: Nr 00026-65151-UM1100174/16 z dnia 01.10.2016 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel operacji:

Celem planowanej operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę drogi
nr 1420G na odcinku drogi km 9+238 - 12+572 (długość 3334 m) wraz chodnikiem jednostronnym w miejscowości Nawcz
na odcinku chodnika strona lewa km 9+253 - 9+558  (długość 305 m) długość chodnika strona prawa km 9+554 - 9+764 (długość 210 m). 

Dzięki planowanej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. 
Operacja przyczyni się do poprawy dostępności transportowej do miasta powiatowego z obszaru znajdującego się poza izochroną 30 minut, na podstawie mapy Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Beneficjent (Lider): Powiat Wejherowski
Partnerzy : Gmina Łęczyce oraz Gmina Linia
Wartość projektu ogółem: 4 099 927,84 zł
Dofinansowanie ze środków EFRROW: 2 608 784 zł (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji)
Wkład własny:  1 491 143,84 zł 

Planowany termin zakończenia operacji: lipiec 2018 rok

Planowana inwestycja będzie realizowana metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt będzie realizowany na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687 ze  zm.)