Punkt informacyjny FE

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkania informacyjne i szkolenia poświęcone zagadnieniom związanymi z Funduszami Europejskimi.Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne:
„Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”
UWAGA!
"WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA KASZUBACH" - START JUŻ NIEDŁUGO!
DO 30 450 ZŁ WSPARCIA DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH
 
W RAMACH PROJEKTU UDZIELIMY:
DO 19 350 ZŁ JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
DO 1 850 ZŁ WSPARCIE POMOSTOWE PRZEZ 6 MIESIĘCY
      POZOSTAŁE INFORMACJE NA SPOTKANIU - ZAPRASZAMY!
 
Punkty Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 7 grudnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
W programie spotkania m.in.:
wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
omówienie tematyki biznesplanu,
rejestracja własnej firmy - krok po kroku,
możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
-  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
-  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
-  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
-  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
Inicjatywa JEREMIE jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
źródła informacji o Funduszach Europejskich.
Termin i miejsca spotkania:
Wejherowo - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 5 grudnia 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres  wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne tel.: 58 572 94 52.
 
Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.
„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne:
„Wsparcie na odnawialne źródła energii w ramach poddziałania 10.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
 
W programie spotkania m.in.:
wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
wsparcie inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach ze środków RPO WP 2014-2020,
omówienie konkursu w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne,
założenia konkursu i kryteria wyboru projektów,
ożliwości finansowania inwestycji dot. efektywności energetycznej i OZE ze środków POIiŚ oraz środków krajowych (NFOŚ, WFOŚ).
 
Termin i miejsca spotkań:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 października 2016 r., w godz. 10:00-12:45 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).
Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 17 października 2016 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 24 października 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.
pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
 W załączeniu: program spotkania, 
Spotkanie informacyjne poprowadzą Doradcy Energetyczni - Panowie  Marcin Gregorowicz i Paweł Detmer z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
Materiały ze spotkania :
1.  Finansowanie PK
2.  Prezentacja RPO + działanie 10.3.1
3.  Prezentacja PIFE
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


 Szanowni Państwo
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 6 września 2016 r., poświęcone zasadom przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w działaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w Programie Inteligentny Rozwój.
 
Szkolenie poprowadzą eksperci z Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego, którzy przygotowywali wnioski przyjęte do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne na inwestycje badawczo-rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
W programie szkolenia m.in.:
 ·         Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – zasady konkursu, warunki wsparcia,
·         projekt badawczo-rozwojowy vs kryteria oceny projektów dla Podziałania 1.1.1,
·         zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie?
·         jak prawidłowo przygotować budżet projektu B+R, co może być kosztem kwalifikowanym?
·         czynniki sukcesu i najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o środki na projekty badawczo-rozwojowe.
Szkolenie odbędzie się we wtorek 6 września 2016 r. w godz.: 9:00 – 15:00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 52, do 2 września 2016 r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Program szkolenia 
 
Informacja o szkoleniu dostępna jest na stronie: http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/szkolenie-w-gdansku-praktyczne-aspekty-przygotowania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-programie-operacyjnym-inteligentny-rozwoj-dzialanie-1-1-1-bad 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne:
„Środa z Funduszami dla osób młodych”
 
W programie spotkania m.in.:
wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
wsparcie z Funduszy Europejskich osób młodych na rynku pracy, przede wszystkim z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
-  aktywizacja zawodowo-edukacyjna,
-  szkolenia w celu uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji,
-  rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa),
programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
pozostałe możliwości wsparcia osób młodych, w tym program Erasmus+,
źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 
Termin i miejsca spotkań:
Spotkanie odbędzie się w środę 6 lipca 2016 r., w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).
Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 22 czerwca 2016 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 4 lipca 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.
pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do dnia 25 maja 2016 r.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
 
W załączeniu: program spotkania, 
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


BEZPŁATNE SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE !!!
DLA OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO W WIEKU 15-29 LAT Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 
     W ramach projektu m.in.:
Bezpłatne szkolenia zawodowe z branży logistyczno-transportowej (m.in. spawania, wózków widłowych, sprzętu ciężkiego), BPO/SSC (m.in. księgowości komputerowej), turystycznej, energetycznej, przemysł stoczniowy;
 Zwrot kosztów dojazdu/noclegi;
Catering.
Więcej informacji pod nr tel. 665-440-500.
w załączeniu plakat i formularz zgłoszeniowy


Szanowni Państwo
 
Zachęcamy do zapoznania się z Programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020, które były prezentawane na spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie.
 
Prezentacje ze spotkania możecie Państwo pobrać na stronie :http://ewt.pomorskie.eu/-/lokalne-spotkania-ewt#
 
Zachęcam do śledzenia na bieżąco aktualności na naszej stronie internetowej www.ewt.pomorskie.eu bądź do kontaktu z zespołem:
       
       Ludwik Szakiel - Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej
(EIS Polska-Rosja 2014-2020)
tel. (58) 32 68 683
fax. (58) 32 68 688
e-mail: l.szakiel@pomorskie.eu
 
·      Marta Bocianowska (RPK Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020)
tel. (58) 32 68 692
fax. (58) 32 68 688
e-mail: m.bocianowska@pomorskie.eu
 
·      Paweł Zawadzki (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020)
tel. (58) 32 68 825
fax. (58) 32 68 688
e-mail: p.zawadzki@pomorskie.eu


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne:
„Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego”
 
W programie spotkania m.in. :
podstawowe warunki kwalifikowalności kosztów
ramy czasowe kwalifikowalności wydatków
koszty pośrednie i bezpośrednie
koszty związane z angażowaniem personelu
zasady uczciwej konkurencji
 
Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 31 maja 2016 r., w godz. 12:00-15:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Sala nr 9 na parterze).
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do dnia 25 maja 2016 r.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
 
W załączeniu: program spotkania
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
Poniżej zamieszczamy materiały ze spotkania
Materiały - kwalifikowalność
Prezentacja


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne:
„Fundusze na integrację - konkurs z poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO WP 2014-2020"
 

 
W programie spotkania m.in. :
warunki oraz zasady ogłoszonego konkursu
typy projektów, na które można uzyskać dofinansowanie
standardy realizacji wsparcia w zakresie działania 6.1
zasady pracy w generatorze wniosków aplikacyjnych
 
Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 31 maja 2016 r., w godz. 9:30-11:45 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Sala nr 9 na parterze).
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do dnia 25 maja 2016 r.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
 
W załączeniu: program spotkania
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
Poniżej zamieszczamy materiały ze spotkania
System oceny i kryteria wyboru projektów w ramch 6.1.2
Specyfika konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2
Prezentacja na spotkanie  GWA


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego”

W programie spotkania m.in. omówienie:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 (w tym zasady wsparcia JST, JST jako inicjator lub partner w realizacji projektów),
 • możliwości finansowania projektów JST w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarach:
  -  edukacji i szkolnictwa zawodowego,
  -  aktywizacji na rynku pracy,
  -  integracji społecznej,
 • wsparcie inwestycji JST ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  -  działania w obszarze ochrony środowiska i ekologii,
  -  termomodernizacja i rewitalizacja,
  -  infrastruktura kultury,
 • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w środę 4 maja 2016 r., w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Sala nr 9 na parterze).

Zgłoszenia:

Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

W załączeniu: program spotkania

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


UWAGA! Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie z Działania 3.1 Edukacja przedszkolna

Więcej informacji na stronie www.rpo.pomorskie.eu 


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

W programie spotkania m.in. omówienie:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • specyfika działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • procedura konkursowa - system oceny i kryteria wyboru projektów,
 • zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - praca z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych (GWA),
 • inicjatywa JEREMIE - pozadotacyjne formy wsparcia inwestycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w środę 6 kwietnia 2016 r., w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Sala nr 9 na parterze).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do dnia 4 kwietnia 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

W załączeniu: program spotkania

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne „Fundusze dla przedszkoli - konkurs z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna w ramach RPO WP 2014-2020”

W programie spotkania m.in. omówienie:

 • warunków oraz zasad konkursu z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna,
 • pracy z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, w tym instrukcji wypełnienia wniosku,
 • usług świadczonych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w wtorek 15 marca 2016 r. w godz. 10:00-12:30 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Sala nr 9 na parterze).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do dnia 14 marca 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

W załączeniu: program spotkania

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój"

W programie spotkania m.in. 

 • Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców na rozwój (wsparcie UE na inwestycje prorozwojowe przedsiębiorstw, Inteligentne Specjalizacje, zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców, formy wsparcia),
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – konkursy dla przedsiębiorców na inwestycji B+R oraz prorozwojowe,
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców na realizację inwestycji innowacyjnych,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 –  wsparcie dla przedsiębiorców na realizację inwestycji z zakresu efektywności energetycznej,
 • Inicjatywa JEREMIE – pozadotacyjne formy wsparcia inwestycji przedsiębiorstw,
  źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się w środę 2 marca 2016 r., w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie),  ul. 3 Maja 4, sala 9 (parter) w godz. 10:00-13:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 29 lutego 2016r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:  wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

"Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Więcej informacji na stronie www.pomorskiewunii.pl 


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

W programie spotkania m.in.:

 • możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków:
    - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,    
 • pozostałe możliwości wsparcia organizacji pozarządowych, m.in. programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się w środę 3 lutego 2016 r., w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie),  ul. 3 Maja 4, sala 9 (parter) w godz. 10:00-13:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 1 lutego 2016r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:  wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

"Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Więcej informacji na stronie www.pomorskiewunii.pl 


Zapraszamy na spotkanie informacyjne: „Fundusze dla przedsiębiorców - konkurs 2.2.1  Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój”.

W programie spotkania m.in.:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Pozostałe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców - wsparcie działalności eksportowej w RPO WP, Oferta PUP – Krajowy Fundusz
 • Szkoleniowy, prace interwencyjne, staże i inne
 • Konkurs 2.2.1 RPO WP Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 stycznia 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie),  ul. 3 Maja 4, sala 9 (parter),
w godz. 10:00-12:45.
 
Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 26 stycznia 2016r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:  wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54.

Więcej informacji na stronie www.pomorskiewunii.pl 

Poniżej zamieszczamy materiały ze spotkania:

Regulamin_konkursu_2_2_1

Załączniki do regulaminu:


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, dnia 21.01.2016 r. o godz. 10.00

Poniżej zamieszczamy materiały: