Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652) odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej przekazano samorządom powiatowym.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie jest jedną z 24 jednostek organizacyjnych Powiatu. Główną siedzibą Starostwa Powiatowego w Wejherowie jest budynek przy ul. 3 Maja 4.

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02

email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
serwis internetowy: www.powiat.wejherowo.pl 

NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

 

Wydziały Starostwa:


Wydział Organizacyjny   
e-mail: organizacyjny@powiat.wejherowo.pl
tel.: 58 572 94 16


Biuro Rady Powiatu   
e-mail: rada@powiat.wejherowo.pl
tel.: 58 572 94 23
fax. 58 572 94 24


Wydział Gospodarki Nieruchomościami   
e-mail: nieruchomosci@powiat.wejherowo.pl 
tel.: 58 572 94 76, 58 572 94 77, 58 572 94 78
fax: 58 572 94 79


Wydział Geodezji   
e-mail: geodezja@powiat.wejherowo.pl
tel.: 58 572 94 61
fax: 58 572 94 62

Referat Ewidencji Gruntów
e-mail: eg@powiat.wejherowo.pl 
tel.: 58 572 94 66
fax: 58 572 94 69
Obsługa interesantów
tel.: 58 572 95 46 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geod.- Kart.
odgk@powiat.wejherowo.pl 
tel.: 58 572 94 63
fax: 58 672 28 17
Obsługa interesantów
tel.: 58-572-94-73

Zespół Uzgadniania Dokumentacji
e-mail: zud@powiat.wejherowo.pl 
tel.: 58 572 94 70
fax: 58 572 94 62


Wydział Edukacji   
e-mail: edukacja@powiat.wejherowo.pl  
tel.: 58 572 94 07, 58 572 94 08
fax: 58 572 94 09


Wydział Kultury i Spraw Społecznych   
kultura@powiat.wejherowo.pl 
tel.: 58 572 94 85, 58 572 94 86, 58 572 94 87
fax: 58 572 94 88


Wydział Architektury i Budownictwa   
architektura@powiat.wejherowo.pl
Naczelnik:
tel.: 58 572 94 50
Obsługa interesantów:
tel.: 58 572 94 47
tel.: 58 572 94 38
tel.: 58 572 94 46
tel.: 58 572 94 48
tel.: 58 572 94 49
tel.: 58 572 94 58


Wydział Finansowy
e-mail: finanse@powiat.wejherowo.pl  
tel.: 58 572 94 31


Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZK
e-mail: zk@powiat.wejherowo.pl 
tel.: 58 572 94 40
tel.: 58 572 94 41
tel.: 58 572 94 44


Powiatowy Rzecznik Konsumentów RK   
e-mail: konsument@powiat.wejherowo.pl 
tel.: 58 572 94 15


Wydział Rozwoju i Programów Europejskich RE
e-mail: fundusze@powiat.wejherowo.pl 
tel.: 58 572 94 51
fax: 58 572 94 02


Wydział Komunikacji   

Rejestracja pojazdów:
e-mail: rejestracjapojazdow@powiat.wejherowo.pl
tel.: 58 572 95 26

Prawa jazdy:
e-mail: prawojazdy@powiat.wejherowo.pl
tel.: 58 572 95 25

Transport drogowy:
e-mail: transport@powiat.wejherowo.pl 

Zmiana organizacji ruchu:
e-mail: drogi@powiat.wejherowo.pl 

Sprawy ogólne:
e-mial: komunikacja@powiat.wejherowo.pl
fax: 58 572 95 27


Wydział Środowiska   
e-mail: srodowisko@powiat.wejherowo.pl 
tel.: 58 572 95 43
tel.: 58 572 95 41


Pozostałe komórki Starostwa

Sekretariat (Starosta ,Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu) 
e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl  
tel.: 58 572 94 00, 58 572 94 01 
fax: 58 572 94 02

Centrala, Kancelaria Ogólna      
tel.: 58 572 94 11 do 13

Biuro Obsługi Interesantów
tel.: 58 572 95 50
fax: 58 572 95 55

Skarbnik Powiatu 
tel.: 58 572 94 11

Sekretarz Powiatu
tel.: 58 572 94 05

Biuro Prawne
tel.: 58 572 94 53

Referat Zamówień Publicznych
tel.: 58 572 94 14

Referat Kontroli Zarządczej
tel.: 58 572 94 57

Audytor wewnętrzny
tel.: 58 572 94 57

Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych 
tel.: 58 572 94 40

Kancelaria Tajna 
tel.: 58 572 94 19 


Regulamin Organizacyjny  Starostwa Powiatowego w Wejherowie (tekst jednolity) został uchwalony przez Radę Powiatu Wejherowskiego uchwałą Nr II/XXVII/295/05 z dnia 18.03.2005r.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego oraz zakresy spraw załatwianych przez komórki organizacyjne Starostwa.

Starosta

Do zadań i kompetencji Starosty należy:
1) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz;
2) organizowanie pracy Starostwa;
3) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
4) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań;
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd;
6) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Zarządu Powiatu;
8) podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości Zarządu,                   w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne;
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa;
10) realizacja polityki personalnej w Starostwie;
11) wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży;
12) przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał;
13) kontrola realizacji zadań zleconych pod względem merytorycznym i prawnym;
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami i przepisami wykonawczymi, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i niniejszego regulaminu;

Staroście bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne wymienione w § 7 ust. 1 pkt 11, 12, 13, 14, 15,16 i 17 oraz komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu  wskazane w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego.

Starosta w drodze zarządzenia ustala szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji Starosty, Wicestarosty, etatowych członków Zarządu i Sekretarza, w tym wskazuje komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu, które im bezpośrednio podlegają.

Starosta sprawuje nadzór nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

Wicestarosta

Do zadań i kompetencji Wicestarosty należy:
1) wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem w razie nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji przez Starostę,
2) kierowanie pracami Zarządu w razie nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji przez Starostę,
3) wykonywanie innych zadań w zakresie ustalonym przez Starostę.

Wicestaroście bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu wskazane przez Starostę na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego.

Etatowi Członkowie Zarządu

Do zadań i kompetencji etatowego członka Zarządu należy:
1) wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie  kierowania Starostwem w razie nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji przez Starostę i Wicestarostę;
2) wykonywanie innych zadań w zakresie ustalonym przez Starostę.

Etatowemu członkowi Zarządu bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu wskazane przez Starostę na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego.

W przypadku wyboru więcej niż jednego etatowego członka Zarządu, zadania i kompetencje określone w ust. 1 pkt 1 wykonuje w pierwszej kolejności najstarszy wiekiem etatowy członek Zarządu.

Sekretarz Powiatu

Do zadań i kompetencji Sekretarza Powiatu należy:
1) czuwanie nad tokiem i terminowością zadań wykonywanych w Starostwie;
2) koordynowanie zadań związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury, zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;
3) zapewnienie warunków materialno - technicznych dla działalności Starostwa;
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa;
5) planowanie kosztów utrzymania Starostwa i nadzór nad realizacją wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie;
6) koordynowanie działalności kontrolnej;
7) nadzorowanie terminowości i poprawności załatwiania skarg, wniosków i petycji;
8) nadzór nad prawidłowością prowadzenia spraw kadrowych, gospodarki funduszem płac Starostwa i wykorzystaniem etatów;
9) sprawowanie nadzoru nad procesem informatyzacji Starostwa, zakupami środków trwałych, remontami oraz gospodarowanie powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa;
10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Sekretarzowi bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne wymienione w § 7 ust. 1 pkt 1,2,8 oraz komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu wskazane przez Starostę na podstawie § 9 ust. 3.

Skarbnik Powiatu

Do zadań i kompetencji Skarbnika Powiatu należy:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu;
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
3) wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu powiatu wynikających z obowiązujących przepisów;
4) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
6) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku oraz właściwymi organami administracji podatkowej i skarbowej;
7) prowadzenie nadzoru finansowego nad jednostkami organizacyjnymi powiatu, inspekcjami, służbami i strażami pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu;
8) opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki finansowej;
9) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej przez przygotowywanie i organizowanie obiegu tych dokumentów;
10) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
11) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa;
12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.

Skarbnikowi bezpośrednio podlega komórka organizacyjna wymieniona w § 7 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego.