Oświata

 

Wśród ważnych zadań remontowych zrealizowanych w powiatowych placówkach oświatowych w latach 2015-2016 wymienić można m.in.: termomodernizację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, oddanie nowej auli w ZSP nr 1 w Wejherowie, zakończenie budowy i otwarcie bloku zawodowego wielofunkcyjnej stacji diagnostyki w ZSP nr 4 w Wejherowie, otwarcie nowych pomieszczeń dla potrzeb Modelarni BLIZA- BALEXMETAL przy PZPPP w Wejherowie, a także remont internatu oraz odtworzenie i wyposażenie pracowni specjalistycznych w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie.

- Budowa pracowni zawodowych 

PONAD 24 MLN ZŁ DLA POWIATU WEJHEROWSKIEGO NA ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Podczas V Forum Pomorskiej Edukacji odbywającego się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, powiat wejherowski podpisał umowy na realizację dwóch projektów dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego. Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego powiat wejherowski otrzyma 24,2 mln zł na rozwój i podniesienie jakości edukacji zawodowej w naszym regionie. To efekt projektu realizowanego przez powiatowy samorząd, który ma na celu wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy oraz poprawę jakości tego segmentu edukacji. 

Zauważalny w ciągu ostatnich lat problem szkolnictwa zawodowego dał początek realizacji przedsięwzięcia strategicznego zainicjowanego przez władze Województwa Pomorskiego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”. W przedłożonej na konkurs koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, powiat wejherowski postawił na wzrost jakości edukacji zawodowej i rozbudowę infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.  

Projekt zakłada wspieranie tych branż gospodarki powiatu wejherowskiego, które są priorytetowe dla jego rozwoju, tj. elektroniki, teleinformatyki, transportu, logistyki, motoryzacji, zdrowia, turystyki, sportu czy rekreacji. 

Pozyskane środki przeznaczone zostaną m.in. na doposażenie i unowocześnienie warsztatów szkolnych, wyposażenie pracowni zawodowych, rozbudowę szkół oraz dofinansowanie nauczycieli i instruktorów, którzy będą mogli podnieść swoje umiejętności oraz kompetencje praktycznej nauki zawodu poprzez kursy, szkolenia oraz praktyki i staże
w przedsiębiorstwach. 

– Dotację finansową w dużej mierze chcemy przeznaczyć na modernizację szkół ponadgimnazjalnych oraz kompleksowe wyposażenie szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Środki przeznaczymy na rozbudowę szkół, zagospodarowanie pracowni zawodowych oraz wsparcie dla uczniów i nauczycieli, głównie w postaci dofinansowania staży, praktyk i kursów doskonalących. 

Pula środków na inwestycje w szkolnictwie zawodowym posłuży w dużej części na doposażenie i unowocześnienie warsztatów szkolnych. Powstaną nowe pracownie zawodowe, m.in. pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych, symulacji nowoczesnych usług hotelarsko-turystyczno-kelnerskich, energetyki źródeł odnawialnych, zintegrowanych procesów logistycznych i spedycyjnych, kosmetyki czy pomiarów i rysunku technicznego. W sumie planuje się powstanie trzydziestu czterech nowych pracowni oraz doposażenie dwunastu istniejących. Zaplanowano także rozbudowy w szkołach włączonych do projektu o kompleksy pracowni zawodowych, a w ZSP nr 3 w Wejherowie budowę jednego piętra wraz z klatką schodową oraz budowę pawilonu korekcyjno-rehabilitacyjnego z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową w PZSP w Wejherowie. Ponadto środki unijne posłużą wsparciu kształcenia w 21 zawodach oraz umożliwią wprowadzenie kolejnych dwunastu,
w tym m.in. montera – elektronika, kelnera czy technika spedytora.– mówił prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie Jacek Pomieczyński.

Projekt zakłada także dofinansowanie nauczycieli i instruktorów, którzy będą mogli podnieść umiejętności oraz kompetencje praktycznej nauki zawodu poprzez kursy, szkolenia oraz praktyki i staże w przedsiębiorstwach. Całkowita wartość projektów to ponad 28 mln zł.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - POWSTAŁA PIERWSZA W WOJEWÓDZTWIE PRACOWNIA FIZYKI JĄDROWEJ I ATOMOWEJ 

Znamy miejsce, w którym wykształcą się przyszli pracownicy polskiej elektrowni jądrowej. Za sprawą otwarcia pierwszej w województwie pracowni fizyki jądrowej i atomowej z sześcioma stanowiskami, zarówno pomiarowymi jak i badawczymi będzie to Powiatowy Ośrodek Rozwoju Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. Dzięki niej uczniowie oraz mieszkańcy powiatu wejherowskiego będą mogli sprawdzić np. czym jest zjawisko promieniowania. Będą tam prowadzone nie tylko zajęcia lekcyjne dla uczniów placówki, ale również koło zainteresowań dla szerokiej grupy odbiorców. Ponadto, projekt zakłada zorganizowanie zajęć dodatkowych rozszerzających zagadnienia fizyki jądrowej w ramach kół zainteresowań oraz dla zainteresowanych tematyką fizyki atomowej i jądrowej mieszkańców powiatu wejherowskiego. Co więcej, planowane jest zorganizowanie międzyszkolnego powiatowego konkursu wiedzy o energetyce jądrowej. Zaproszonych gości przywitała Dyrektor ZSP nr 2 w Wejherowie Krystyna Grubba. Uroczystego otwarcia pracowni dokonała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. - Dziękuję za udzielone wsparcie w wyposażenie pracowni, które wpisuje się w prowadzoną przez Powiat Wejherowski koncepcję rozwoju szkolnictwa zawodowego. W uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni goście m.in.: przedstawiciele Samorządu Powiatu Wejherowskiego, przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej Energia Jądrowa 1 (PGE EJ 1) oraz uczniowie placówki z nowo powstałej klasy- technik energetyk, do których adresowany jest niniejszy projekt. Przypomnijmy, iż 2 września br. nastąpiło uroczyste przekazanie dofinansowania ze strony PGE EJ 1 na rzecz projektu Powiatu Wejherowskiego o nazwie ,,Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej''. Całkowity koszt projektu to 80.000 zł, a kwota dofinansowana przekazana przez Polską Grupę Energetyczną Energia Jądrowa 1 (PGE EJ 1) wynosi 75.000 zł.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie – DWIE NOWE PRACOWNIE KOMPUTEROWE DO KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Redzie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowych. Dyrektor Dorota Nowicka-Klimowicz powitała zaproszonych gości, wśród których byli Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Etatowi Członkowie Zarządu Wojciech Rybakowski i Jacek Thiel, Burmistrz Miasta Reda Krzysztof Krzemiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Marek Kamiński, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła oraz Naczelnik wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Wejherowie Mirosław Lademann. Oficjalnego otwarcia pracowni dokonano poprzez symboliczne przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości. 

Następnie uczniowie zaprezentowali nowy sprzęt wykonując na nim kilka projektów oraz pokazując zasady gier turniejowych on Line, tzw. e-sportu, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Dyrekcja ZSP w Redzie wychodząc naprzeciw trendom oglądania wirtualnych zmagań ma zamiar uruchomić klasę w zawodzie technik-grafik
z innowacją  „e-sport i tworzenie gier”. Klasa ma liczyć 30 uczniów, spośród których zostanie wyłonionych sześć e-sportowych drużyn mających brać udział w turniejowych rozgrywkach Counter-Strike: Global Offensive lub League of Legends. Uczniowie będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych objętych programem nauczania dla profilu technik-grafik. Tematyka części lekcji zostanie przesunięta w kierunku tworzenia gier i programowania, a treningi z profesjonalnym wsparciem będą realizowane w ramach godzin dodatkowych. Uczniowie tej klasy będą mogli zdobyć wiedzę między innymi z zakresu wiodących silników gier, jak Unity i Unreal Engine. Dodatkowo szkoła zapewnia potrzebny sprzęt, pomoc w wyjazdach na turnieje oraz opiekę psychologa i pedagoga dla drużyn e – sportowych. Niezależnie od kariery zawodniczej absolwenci klasy „e-sport i tworzenie gier”otrzymają tytuł zawodowy: technik cyfrowych procesów graficznych uznawany w krajach Unii Europejskiej. Nowe pracownie zostały wyposażone oraz dostosowane do kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu oraz technik geodeta. Każda z sal została wyposażona w 17 zestawów komputerowych.  W  roku szkolnym 2016/2017 szkoła planuje nawiązać  współpracę z organizacjami e - sportowymi w celu wsparcia zawodników, aby mogli konsultować się z graczami posiadającymi większe doświadczenie.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi - NOWA PRACOWNIA ZAWODOWA W RUMSKIM ,,HIPOLICIE’’ 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanej pracowni zawodowej, wyposażonej w najwyższej klasy sprzęt i urządzenia gastronomiczne. Powstanie tej nowoczesnej pracowni to kolejna ważna inwestycja władz Powiatu Wejherowskiego na rzecz rozwoju bazy dydaktycznej powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Koszt inwestycji obejmujący remont pomieszczenia oraz wyposażenie to 130 tys. zł., sfinansowane w całości ze środków powiatu. Z pracowni, umożliwiającej słuchaczom i uczniom zdobywanie kwalifikacji zawodowych w warunkach bliskich do autentycznych, na poziomie odpowiadającym wymaganiom obecnego rynku pracy, będą mieli okazję korzystać uczniowie, którzy wybrali kierunek kształcenia w zawodzie kucharz. - Ta szkoła jest najlepszym dowodem na dynamizm rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie. Od wielu lat realizujemy spójną politykę rozwoju szkolnictwa zawodowego, dzięki czemu pracownie kształcenia zawodowego w obecnym kształcie spełniają standardy wyposażenia dydaktycznego. W najbliższych planach mamy budowę nowych pracowni kształcenia zawodowego, przy wykorzystaniu środków unijnych.- mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. Początki gastronomicznej pracowni zawodowej w rumskim ,,Hipolicie’’ sięgają 2000 r. Wraz z upływem lat pracownia była modernizowana i doposażana w nowszy sprzęt. Aktualnie po modernizacji pracownia spełnia standardy HACCP, GHP, GMP wymagane podczas przeprowadzanych egzaminów zawodowych.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rumi - UROCZYSTE OTWARCIE PRACOWNI FIZYCZNEJ I CHEMICZNEJ W RUMSKIM ZSP NR 1 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi, odbyło się uroczyste otwarcie pracowni chemicznej oraz fizycznej. Odnowione i doposażone podczas tegorocznych ferii zimowych pracownie, zostały dzisiaj zaprezentowane przez dyrektor Lucynę Penkowską przed reprezentantami Zarządu Powiatu Wejherowskiego ze Starostą Wejherowskim Gabrielą Lisius na czele, Posłem Janem Klawiterem oraz dyrektorami pozostałych rumskich szkół ponadgimnazjalnych. Pokaz w pracowni chemicznej został zrealizowany i przedstawiony przez uczniów kl. II C pod przewodnictwem opiekuna pracowni, nauczycielki chemii Pani Anny Grodzińskiej. Natomiast walory pracowni fizycznej przedstawili uczniowie kl. II B pod kierownictwem opiekuna pracowni nauczycielki fizyki Pani Marii Meyer. -To bardzo ważne, aby doposażać szkoły w nowy sprzęt. Praktyka pozwala na trwałe, oparte na doświadczeniu zdobywanie wiedzy przez młodzież. Samo powtarzanie teorii nie przynosi długotrwałych efektów. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich pracowni na terenie naszego powiatu - mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. Dzięki tym pracowniom poszerzono ofertę edukacyjną w ZSP nr 1 w Rumi. Możliwość empirycznego, nie jedynie teoretycznego przeprowadzania badań jest elementem niezbędnym podczas nauki chemii oraz fizyki. Pozyskano dzięki temu nowe drogi przekazywania wiedzy oraz pozyskiwania jej przez uczącą się młodzież. Uczniom z klasy matematycznej oraz medycznej pozwoli to na zdobycie solidnych podstaw do dalszej edukacji na kierunkach takich jak: chemia, biologia, fizyka czy informatyka. Ponadto klasy już teraz ściśle współpracują z Wydziałem Fizyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wydziałem Chemii na Politechnice Gdańskiej. Zakupiony sprzęt oraz remont sal był możliwy dzięki środkom z budżetu powiatu wejherowskiego i wyniósł ok. 30 tys. zł.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie - NOWOCZESNA PRACOWNIA MULTIMEDIALNA DLA UCZNIÓW ZSP W REDZIE 

 To już kolejne w tym roku otwarcie pracowni do kształcenia zawodowego w tej powiatowej placówce. Tym razem jest to nowoczesna pracownia multimedialna, wyposażona w 17 komputerów najwyższej klasy technologicznej z profesjonalnymi programami do grafiki komputerowej. Nowy sprzęt pozwala na realizację zadań kształcenia zawodowego w oparciu o programy graficzne konieczne w kształceniu multimedialnym, a które wymagają specjalnych parametrów jednostek komputerowych, tak aby we właściwy sposób wykorzystać ich zasoby. Koszt inwestycji to 125 tysięcy złotych, sfinansowany w całości przez Powiat Wejherowski. - Ta szkoła rozwija się bardzo dynamicznie, obserwujemy wzrost zainteresowania jej ofertą edukacyjną, dlatego staramy się w miarę możliwości finansowych rozwijać, rozbudowywać oraz doposażać placówkę w nowoczesny sprzęt. W ubiegłym roku podjęta została decyzja o rozbudowie szkoły, a prace budowlane mam nadzieję, że ruszą pod koniec tego roku - mówiła podczas otwarcia pracowni Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. Przedstawiciele władz Samorządu Powiatu Wejherowskiego w osobach: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Wicestarosta Wejherowski Witold Reclaf, Etatowi Członkowie Zarządu Powiatu Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski oraz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Ludwik Zegzuła, a także Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński wzięli udział w uroczystości złożenia przysięgi w ceremoniale wojskowym przez 210 uczniów siedmiu klas pierwszych. Jak zaznaczyła Dyrektor Dorota Nowicka-Klimowicz, szkoła ma w swojej ofercie nie tylko edukację mundurową tj. wojskową i policyjną, ale także kształcenie w technikum w branży kreatywnej. Dzięki nowo otwartej pracowni multimedialnej kształcenie w placówce będzie bardziej efektywne, pozwoli uczniom na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w zawodzie.