Ochrona Zabytków

Dotacje na zabytki

W 2007 r. Rada Powiatu Wejherowskiego określiła zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ich celem było zachowanie historycznego, artystycznego i kulturowego dziedzictwa oraz poprawa stanu zabytków Ziemi Wejherowskiej.

Konkurs na dotacje ogłaszany jest co roku. Ubiegać o nie może się każdy podmiot będący właścicielem, a także podmiot, który do zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub stosunku zobowiązaniowego. Ponadto obiekt musi być wpisany do rejestru zabytków, znajdować się na obszarze powiatu, być dostępny publicznie i posiadać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców powiatu. Obecnie dotacja może pokryć nawet 80% nakładów.

Dzięki dotacjom na zabytki udało się zrewitalizować wiele obiektów sakralnych znajdujących się na terenie powiatu wejherowskiego, m.in. kościół w Zwartowie, Brzeźnie Lęborskim, Górze, Luzinie czy franciszkanów w Wejherowie. 

Lata        Liczba udzielonych dotacji                           Łączna kwota przydzielonych dotacji (w zł)
2007 2 30 000
2008 3 200 000
2009 4 176 950
2010 4 210 000
2011 5 190 000
2012 5 200 000
2013 5 161 500
2014 6 135 000
2015 7 190 000
2016                                7                                                                                                               210 000

 

Rejestr zabytków Powiatu Wejherowskiego 

Program Opieki Nad Zabytkami Powiatu Wejherowskiego na lata 2016-2019